April 2008

cov0804

Nederlandse uitvinding tegen instorten van platte daken
Jaarlijks bezwijken dertig tot veertig platte stalen daken. De oorzaak is veelal een combinatie van factoren, zoals extreem weer, achterstallig onderhoud en een onvoldoende sterke constructie. Het Zaanse bedrijf Roof Alerts komt nu met een detectiesysteem, dat waarschuwt als het dak te snel of te veel begint door te zakken.

Beveiliging Parnassia Bavo Groep
Net als in veel sectoren zijn fusies in de zorgsector aan de orde van de dag. Zo ook bij de Parnassia Bavo Groep, die intussen vijf instellingen voor geestelijke gezondheidszorg omvat. Voor de 25 jaar oude bedrijfsbeveiligingsdienst is het de uitdaging hiervoor adequate en integrale veiligheidszorg te bieden. Wat begon met het lopen van sluitrondes, werd in die periode uitgebreid met een veelomvattend takenpakket variërend van gecentraliseerde objectbewaking tot advisering bij nieuwbouw en renovatie.

Veilig en integer beheren van persoonsgegevens
Steeds meer organisaties verzamelen persoonsgegevens van klanten. Bij bijvoorbeeld webwinkels dienen klanten eerst een ‘account’ aan te maken, voordat zij iets kunnen bestellen. Het kan voor klanten, maar ook voor de organisatie, verstrekkende gevolgen hebben wanneer dergelijke persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of openbaar worden gemaakt. Daarom dienen hoge eisen te worden gesteld aan de beveiliging van – vooral online – opvraagbare persoonsgegevens.

Elektronische sloten nog niet uitontwikkeld
Steeds meer sloten werken met elektronica. Zelfs in de woningbouw maken elektronisch gestuurde sloten een opmars door. De voordelen zijn bekend. Verloren sleutels kunnen ongeldig worden gemaakt en er kan met tijdzones worden gewerkt. Niettemin kan bij grootschalige projecten enige terughoudendheid op zijn plaats zijn, waarschuwt slotenexpert Wim van den Hoogen van Van den Hoogen Security uit Arnhem. De technologie is nog lang niet uitontwikkeld.

Nederlander voelt zich onveilig op de werkplek
Nederlanders voelen zich onveilig op de werkplek. Zo werd 14 procent afgelopen jaar slachtoffer van diefstal op het werk en kreeg 11 procent persoonlijk te maken met een veiligheidsincident. Dat blijkt uit het tweede nationaal onderzoek ‘Beleving veiligheid op de werkplek’, dat recent werd uitgevoerd in opdracht van CSU Security Services.

PKVW-formule voor bedrijven?
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) groeide op beveiligingsgebied uit tot een ongekend succes. Dat was niet op de laatste plaats te danken aan de marketingkracht die van een objectieve autoriteit als de politie uitgaat. Anders was het mogelijk nooit gelukt een essentieel deel van de eisen vertaald te krijgen in een wettelijk kader als het Bouwbesluit. De vraag is welke succesfactoren ook voor het midden- en kleinbedrijf zouden zijn toe te passen? BEVEILIGING sprak hierover met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

SSA Conference 08
De vakbeurs Safety & Security Amsterdam vindt weer plaats in april 2009. Dit jaar staat voor de eerste keer de Safety & Security Amsterdam Conference op de agenda. Op dinsdag 22 april in Amsterdam RAI is ‘samen werken aan veiligheid’ het thema.

Menselijk handelen doet vaak technische inbraakpreventie teniet
Binnen de bouwkundige en elektronische inbraakpreventie is een keur aan producten voorhanden. Degelijke producten die echter door menselijk handelen vaak worden gereduceerd tot nauwelijks vertragende middelen. Een greep van missers uit de praktijk.

‘Een veilige natie is een aan toezicht onderworpen natie’
Beveiliging staat voor het toezicht op mensen en menselijke bewegingen. Iedereen is vrij om te bewegen, maar de overheid probeert meer dan voorheen de toenemende mobiliteit van mensen te beheren. Veiligheid vergt een volledig overzicht, dus geen mazen in de wet en alleen ‘vrije’ bewegingen die wettelijk zijn toegestaan. Dit kan niet zonder toezicht, maar er moet worden gewaakt voor een benauwend staatstoezicht, stelt Petrus van Duyne, als hoogleraar empirisch strafrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Register voor forensische ICT-onderzoekers
De NEROB stelt in het voorjaar van 2008 een register in voor forensisch ICT- onderzoekers. Dit initiatief moet een einde maken aan de huidige situatie waarin iedereen zich mag bezighouden met zeer privacygevoelig onderzoek van gegevens op ICT-systemen.

Het risico van de mobiele werkplek (deel 1)
Informatiebeveiliging en fysieke beveiliging lijken gescheiden werelden, hoewel zij dezelfde kenmerken en dezelfde uitdagingen kennen. Eind april vindt in Londen het evenement Infosecurity Europe plaats met meer dan driehonderd exposanten en naar verwachting twaalfduizend bezoekers. Vooruitlopend hierop vertellen experts over het risico van mobiele werkplekken, aanvallen op elektronisch betalingsverkeer, organisatorische obstakels bij invoering van beveiligingsmaatregelen en aan welke eisen firewalls tegenwoordig dienen te voldoen.

Sociaal veilig ontwerpen
Dat veiligheid een groeiende aandachtsfactor is, blijkt onder meer uit het feit dat er voor het onderwerp een themaplein is ingericht tijdens de BouwRAI. Te denken valt aan het Actieplan Krachtwijken waarmee minister Vogelaar veertig wijken wil omvormen tot vitale omgevingen waar het prettig wonen is. Er is nog geen duidelijke standaard voor een veiligheidsanalyse. In toenemende mate wordt hiervoor de CPTED-benadering toegepast. Crime Prevention Through Environmental Design gaat er vanuit dat criminaliteit en onveiligheid bestreden kan worden via omgevingsgerichte maatregelen.

Particuliere beveiliging in het publieke domein
Particuliere beveiligingsbedrijven vervullen sinds enkele jaren tot tevredenheid diverse veiligheidstaken in het publieke domein. Toch is er nog altijd een zeker wantrouwen tussen overheden en politici enerzijds en particuliere beveiligers anderzijds. Dit belemmert onder andere in sterke mate de informatie-uitwisseling. Tijdens de door zowel ambtenaren als ondernemers goed bezochte studiedag ‘Veiligheid in het publieke domein’ op 13 maart deden de partijen hun best om begrip voor elkaars standpunten te kweken.

Facilicom wint unieke aanbesteding
Facilicom verwierf onlangs het contract voor de huisvesting van de Belastingdienst in Doetinchem. Bijzonder aan de opdracht is dat het niet alleen de facilitaire diensten betreft, maar ook de bouw en de financiering van het pand. Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) heet dit in Nederland nog zeldzame concept, dat als het ultieme one-stop-shopping in de vastgoedwereld kan worden beschouwd. Na de oplevering in 2010 verzorgt Facilicom nog voor een periode van vijftien jaar alle gebouwgebonden diensten, waaronder de objectbeveiliging.

SICUR veelzijdige vakbeurs
De zestiende editie van de Spaanse vakbeurs SICUR vond eind februari plaats te Madrid. Naast elektronische beveiligingstoepassingen kent de beurs een gevarieerd aanbod. Van brandbeveiliging en manbewaking tot veiligheidskleding en informatiebeveiliging: het was allemaal te vinden in het uitgestrekte IFEMA-beurscomplex.

Convenant alarmverificatie vereist compromis
Tot ongeveer een jaar geleden reageerde de politie in het algemeen zelden met hoge prioriteit op elektronisch inbraakalarm. Het gebeurde te vaak dat het alarm loos bleek. Sinds ruim een jaar komt hier langzaam verandering in. Als de particuliere alarmcentrale kan nagaan dat er echt een inbraak plaatsvindt, gaat de politie er met zwaailicht en sirene op af. Vanaf 1 april 2008 zou de politie zelfs alleen nog op geverifieerd alarm reageren, maar dat voornemen staat onder druk en zal niet zonder praktische en juridische problemen op zo’n korte termijn haalbaar blijken. Er lopen gesprekken om de afspraken uit het convenant verder te optimaliseren.

Service Level Agreement: kroon of ketting?
Een Service Level Agreement vormt een zinvolle aanvulling op contracten tussen aanbieders en afnemers. Maar in de praktijk ontaarden SLA’s nogal eens in mislukkingen, door een verkeerde aanpak, waardoor het beoogde doel niet wordt bereikt. Dat is namelijk het motiveren van beide partijen om kostenreductie, professionalisering en verfijning in de taakuitvoering na te streven.