Juli/augustus 2008

cov0807

Oude norm certificatie-instellingen vervalt
Sinds september 2006 is NEN-EN-ISO/IEC17021 van kracht. Deze bevat algemene eisen voor beoordeling van certificatie-instellingen en het uitvoeren van certificatie en registratie van kwaliteitssystemen. De norm vervangt NEN-EN45012 die vanaf september 2008 niet langer geldig is. Wat zijn de veranderingen?

Europese brandbeveiligers bijeen in Amsterdam
Brandbeveiligingspecialisten uit heel Europa komen 29 september in Amsterdam bijeen tijdens de algemene vergadering van Eurofeu. Branchevereniging VEBON treedt op als gastheer en organiseert een aan de bijeenkomst gekoppeld congres. Aan de orde komt onder andere wat is geleerd van ernstige branden zoals in Schiphol Oost en Hemel Hempstead, waar een olieraffinaderij in vlammen opging. Deelname aan het congres en het aansluitende avondprogramma staat open voor iedereen met een beroepsmatige interesse in brandbeveiliging.

Beveiliging moet anticiperen op maatschappelijke trends
Geen organisatie ontkomt meer aan IT-incidenten. Informatiesystemen zijn te complex geworden om voor honderd procent beveiligd te kunnen worden, steeds meer activiteiten spelen zich buiten het bastion van firewalls af en mensen bekommeren zich minder om de waarden van hun bedrijf. De trend is om niet langer de gegevensdragende systemen, maar de gegevens zelf te beveiligen.

Formele installatie lectoren Risicobeheersing Saxion Hogescholen
De lectoren Risicobeheersing Wilbert Rodenhuis en Menso Molag werden eind mei te Enschede formeel geïnstalleerd door drs. Wim Boomkamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saxion Hogescholen. Tijdens de inaugurele plechtigheid spraken zij hun lectorale redes uit, waarbij Rodenhuis zich een voorstander toonde van marktwerking in relatie tot zaken met betrekking tot risicobeheersing en Molag pleitte voor onderzoek naar het transporteren van CO2 en waterstof.

Basics museumbeveiliging
Musea bevinden zich in de bijna onmogelijke spagaat tussen beveiliging van de collectie en de opdracht deze collectie te tonen aan onbekende bezoekers. Bibliotheken met leeszalen en bijzondere collecties hebben zo mogelijk nog een moeilijker opdracht. Zij moeten kostbare manuscripten en gedrukte werken zelfs tijdelijk in handen geven van bezoekers. De combinatie van taken (zorgvuldig beheer enerzijds en de publieksopdracht anderzijds) stelt hoge eisen aan de beveiliging en veiligheid. Musea moeten bewust risico’s nemen om aan de complexe opdracht inhoud te geven.

Risicoanalyse voor vitale multinationals
Risicobepalingmethoden zijn meestal gericht op het risico van een individueel bedrijf of organisatie. In opdracht van de Europese Unie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een uniforme en schaalbare methode om risico’s te bepalen die – met in achtneming van vitale afhankelijkheden – niet alleen werkt op het bedrijfsniveau maar ook bruikbaar is op het sectorniveau, het sector¬over¬stijgende en het internationale (EU) niveau. Voordeel is het mogelijk maken van hergebruik van de uitkomsten van risico-analyses op een lager niveau in risicoanalyses tot op het niveau van de Europese Unie aan toe. De nieuwe benadering van risicoanalyse en bepaling van externe afhankelijkheden kan ook bedrijven met meer vestigingen helpen om te komen tot een integrale risico¬gebaseerde aanpak.

IP stimulans voor innovatie op IFSEC 2008 (deel 2)
Terreurbestrijding, RFID en de H.264-standaard voor videocompressie waren enkele van de trends tijdens de vijfendertigste internationale vakbeurs IFSEC te Birmingham. Ook durfde vrijwel geen camerafabrikant zich nog zonder Megapixel-producten te vertonen. Met de nu snel in opkomst zijnde IP-‘standaard’ lijkt het aantal noviteiten op de IFSEC in een stroomversnelling te komen.

Interview Muel Kaptein, hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteit Management
Mensen en organisaties zijn snel geneigd om controle te zoeken via middelen als fysieke maatregelen, cameratoezicht en gedragsregels. Regels werken echter alleen als ze duidelijk worden gecommuniceerd en als iedereen ze onderschrijft. Veiligheids- en risicomanagement vallen en staan met veiligheidsbewustzijn, stelt Muel Kaptein, als hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteit Management verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kaptein is daarnaast als directeur werkzaam bij KPMG Integrity.

Telavista: kruisbestuiving tussen mobiele beveiliging en vaste objecten
Telavista is de nieuwste particuliere alarmcentrale van Nederland. De PAC uit Zaltbommel neemt sinds eind april de zestienduizend aansluitingen van Technocon, marktleider op het gebied van voertuigvolgsystemen, voor haar rekening. Maar ook vaste objecten behoren tot het portfolio van Telavista. De PAC wil zich onderscheiden door gebruik te maken van de modernste technologie. De alarmcentrale omarmt bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden die IP heeft te bieden en is de eerste Europese e-call provider.

IP dwingt PAC’s tot strategische keuzes
In de professionele beveiligingswereld vormen de particuliere alarmcentrales een essentiële schakel in de keten van signalering tot opvolging. Door technologieën als IP en breedbandnetwerken verandert de rol van deze instanties de komende jaren echter ingrijpend. Het alleen verwerken van alarmsignalen zal nog maar een onderdeel zijn van een breed pakket aan externe dienstverlening. Het is belangrijk dat nu goed nagedacht wordt over de toekomst. Niet alleen door de PAC’s zelf, maar ook door derden, zoals installateurs. Dit onder andere om te voorkomen dat straks een woud aan ‘standaarden’ een efficiënte bedrijfsvoering onmogelijk maakt.

Synthetisch DNA moet dieven afschrikken
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks een half miljard euro schade door fraude zoals interne diefstal. Eén op de vijf daders komt uit het hoogste management. De buit varieert van kostbare goederen als beamers of flatscreens tot alledaagse kantoorartikelen als pakken koffie of papier. Trigion en partner SelectaDNA verwachten veel van een nieuwe dienstverlening waarbij goederen onzichtbaar worden gemerkt met een onverwijderbaar synthetisch DNA. De preventieve werking stoot enerzijds potentiële dieven af, terwijl het anderzijds gemakkelijker wordt aan te tonen dat goederen zijn gestolen en deze te retourneren aan de rechtmatige eigenaar.

Competentiegericht leren voor beveiligers
Het beveiligingsonderwijs wordt beter afgestemd op de beroepspraktijk. Deze zomer wordt in de sector namelijk de competentiegerichte kwalificatie ingevoerd. Dit houdt onder andere in dat meer aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van de voor het beveiligingsvak gewenste attitude van kandidaten. In het nieuwe examencentrum van de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) in Amersfoort sprak BEVEILIGING hierover met Ad van den Boogert.

De kansen van de ‘Bolkestein Richtlijn’
Om het vrije verkeer van diensten en producten binnen de EU te bevorderen heeft de Europese Commissie bepaald dat nationale wet- en regelgeving geen belemmering mag vormen voor bedrijven die zich willen vestigen in andere landen binnen de EU of die in die landen diensten willen leveren. Voor de particuliere beveiligingssector betekent dit, dat als een aanbieder zich niet aan de kostprijsverhogende Nederlandse wet- en regelgeving wil conformeren, hij zich bijvoorbeeld in Duitsland kan vestigen, waar regelgeving voor particuliere beveiligingsorganisaties vrijwel ontbreekt. Vanuit het Duitse kantoor kan hij voor bodemprijzen onopgeleid personeel in Nederland laten werken. Om dit te voorkomen hebben de Europese brancheorganisaties tot 2010 de tijd gekregen om binnen de hele EU orde op zaken te stellen, zodat tegen die tijd voor iedere beveiliger dezelfde regels en opleidingseisen gelden.

Virtueel hekwerk rond Ekkersrijt compleet
De criminaliteit op het industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel is sinds de opening van de Regionale Toezicht Ruimte in oktober 2006 met ruim 30 procent gedaald. In juni werd het systeem officieel in gebruik genomen. De basis van het publiek-private concept is intelligent cameratoezicht. Met 31 camera’s is een virtueel hekwerk gebouwd rondom het gehele industrieterrein, waarbij onder meer de kentekens van alle voertuigen worden geregistreerd. In de Regionale Toezicht Ruimte zorgen zowel de politie als particuliere beveiligingsorganisaties voor opvolging van de camerabeelden.

Kamer bespreekt aanbevelingen ‘Straver’
De publicatie van het ‘rapport Straver’ met aanbevelingen voor het actualiseren van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) maakte veel los in de branche. De werkgroep adviseert onder meer het laten vervallen van de opleidingseisen voor alarminstallateurs, het vervangen van de wettelijke verplichting tot certificering van particuliere alarmcentrales door een ‘zorgplicht’ en het schrappen van eisen voor geld- en waardetransporteurs. Eind juni besprak minister Hirsch Ballin (Justitie) het rapport en de evaluatie van de privacy gedragscode voor particuliere recherchebureaus met de leden van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer. Veel te concluderen viel er niet. De hete hangijzers blijven bestaan. De Kamerleden maakten zich vooral druk over de soms twijfelachtige werkwijze van particuliere onderzoekers.

VPB presenteert branchescan 2007
De omzet in de particuliere beveiliging is in 2007 maar licht gestegen ten opzichte van het jaar daar voor. Ook blijkt dat het aantal beveiligers min of meer gelijk is gebleven. Dit valt af te leiden uit een in opdracht van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) uitgevoerde branchescan.

Beveiliging Olympische Spelen boekt alvast wereldrecords
Van 8 tot en met 24 augustus vinden in China de 29ste Olympische Spelen plaats. Nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar de beveiliging van het vierjaarlijkse evenement. Redenen zijn de toegenomen terrorismedreiging en de politieke gevoeligheid van het land dat geen beste reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. Dit laatste is opmerkelijk genoeg geen reden geweest om export van hoogwaardige beveiligingstechnologie naar China te beperken. De industrie heeft dan ook alles uit de kast gehaald om ook op het gebied van beveiliging een topprestatie te leveren.