Juli/augustus 2009

cov0907

Sociale veiligheid rondom infrastructuur (deel 4)
Rijkswaterstaat werkt als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien bevordert Rijkswaterstaat de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van rijkswateren. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid staat Rijkswaterstaat borg voor een veilige werkomgeving voor werknemers en opdrachtnemers. Ook wil Rijkswaterstaat het maximale professionele niveau bereiken om maatschappelijke effecten (leed) en kosten door gebruik en uitval van haar netwerken te minimaliseren. Daarom besteedt Rijkswaterstaat in haar projecten speciale aandacht aan integrale veiligheid. Dit artikel belicht de aanpak van de sociale veiligheid bij de infrastructuur die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt ontworpen, aangelegd en onderhouden.

Schadeverhalen op de fraudeur
Niet alleen de directe schade als gevolg van fraude, maar ook de kosten die een bedrijf heeft moeten maken om vast te stellen dat iemand fraude heeft gepleegd komen in beginsel voor rekening van de fraudeur. Door de fraude is immers een onrechtmatige daad gepleegd. Er zijn verschillende manieren om de schade vergoed te krijgen.

Terugblik op IFSEC 2009 in Birmingham (deel 2)
De International Fire and Security Exhibition and Conference (IFSEC) is een van de grootste internationale vakbeurzen ter wereld op het gebied van professionele beveiliging. De beurs vond plaats van 11 tot en met 14 mei in de Engelse stad Birmingham.

Aanpak bedrijfsspionage gaat verder dan techniek (deel 2)
Afluisterpraktijken kunnen slachtoffers duur komen te staan. Vooral als het industriële spionage betreft. Er bestaat een groeiende bedrijfstak die helpt bij het voorkomen en opsporen van afluisterapparatuur. Het is echter zaak om bij de keuze van een dienstverlener zorgvuldig en kritisch te werk te gaan. Er staan zeer grote belangen op het spel, waardoor van de afluisterende partij een hoge mate van professionaliteit verwacht mag worden. Dit vraagt om een minstens zo professionele reactie.

‘De mens staat centraal, niet de techniek’
Steeds meer omgevingen en producten voor dagelijks gebruik worden ‘slimmer’ door ‘realtime embedded software’. Een voorbeeld is medische apparatuur die via sensoren onder regie van ‘slimme’ software interacteert met de patiënt. Het functioneren van ‘slimme’ omgevingen vereist wel persoonsgebonden informatie. Het beschikbaar stellen hiervan moet zorgvuldig gebeuren zodat de privacy gewaarborgd kan blijven. De mens moet centraal staan, niet de techniek, stelt Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence aan Saxion Hogescholen in Enschede.

Vera Gerritsen van Minerva Opleidingsgroep: de uitdaging van voortdurende veranderingen
Een van de slechts vier dames die de VBN rijk is, is Vera Gerritsen. Al 28 jaar geeft zij leiding aan het bekende opleidingsinstituut voor de particuliere beveiligingsbranche: Minerva. Een zware taak. Vooral door de vele veranderingen waarmee de opleidingenbranche voortdurend geconfronteerd wordt. De volgende ingrijpende wijziging is al weer aan de gang. De introductie van het competentiegerichte onderwijs.

G4S bundelt Amsterdamse hoofdkantoren en PAC in nieuwe hoofdkantoor
De markt voor particuliere beveiliging verschuift langzaam maar zeker van ‘uurtje-factuurtje’ naar full service-concepten. “De vraag naar ‘uurtjes’ zal nooit helemaal verdwijnen”, verwacht algemeen directeur Hans Duijst van G4S, “maar onze strategie richt zich in toenemende mate op het aanbieden van de totale verantwoordelijkheid voor uitbesteed werk.”

Foutmarge alarmmeldingen te reduceren door organisatorische maatregelen
Juli is structureel de maand met het hoogste aantal alarmmeldingen. Het Dispatch Centre van Securitas, waar meldingen binnenkomen vanuit diverse PAC’s en van waaruit de mobiele surveillance wordt aangestuurd, verwerkte in juli vorig jaar 16.289 meldingen in vergelijking met 14.250 meldingen gemiddeld per maand. De foutmarge op alarmmeldingen is vooral te reduceren door het treffen van organisatorische maatregelen.

Beveiliging in maatkostuum
Hoewel Bouwens Groep een nog jonge en kleine dienstverlener is, mag het organisaties als Justitie, KPMG, Philips en Rabobank tot zijn cliënten rekenen. Het bedrijf richt zich met chauffeurs-, receptie- en beveiligingsdiensten exclusief tot de top van de afnemersmarkt. Daar is het product ook naar, benadrukken de eveneens jonge bestuurders Michael Bouwens en Sander Bon. Bouwens Groep stelt hoge eisen aan medewerkers, maar ook aan de eigen organisatie én de opdrachtgevers.

Contract tussen Trigion en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers opnieuw verlengd
Een kleine achthonderd beveiligers is werkzaam voor bewaking van de locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Daarmee behoort dit tot de grootste opdrachten voor de Nederlandse particuliere beveiligingsbranche. Een lastige opdracht ook, omdat de aantallen asielzoekers en daarvoor bestemde accommodaties nogal fluctueren. Bovendien kan niet zomaar elke willekeurige beveiliger worden ingezet. Er zijn speciale kwalificaties vereist. Recent wist Trigion opnieuw de aanbestedingsronde te winnen.

Shoppen met kandidaten langs politieregio’s voorbij
Wie in de particuliere beveiliging wil werken, heeft daarvoor toestemming nodig van een korpschef van politie. Uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus valt af te leiden dat het niet uitmaakt welke korpschef toestemming verleent. De enige voorwaarde is dat de beoogde werkgever in de betreffende regio is gevestigd. De kans bestaat zodoende dat een kandidaat die eerder geen toestemming heeft gekregen, in een andere regio wel toestemming krijgt. Een recente uitspraak van de Raad van State maakt een einde aan deze misstand. Een weigering door een van de korpschefs is voortaan bindend.

Handhaving Wpbr schiet flink tekort
Een bedrijf mag alleen beveiligingsactiviteiten verrichten als de minister van Justitie daarvoor een vergunning heeft afgegeven. Medewerkers dienen toestemming te vragen aan de korpschef van politie. Dit is vastgelegd in de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De politie houdt toezicht op de naleving daarvan. Omdat vanuit de Kamer en de media kritiek bestaat op de kwaliteit van het toezicht, heeft het kabinet de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid opgedragen een onderzoek uit te voeren. Hieruit komt naar voren dat er weinig redenen voor zorg bestaan, maar ook dat de handhaving tekort schiet. Bedrijven die eenmaal een vergunning hebben, worden nauwelijks nog gecontroleerd. Het kabinet wil dat dit gaat veranderen.

Het (on)logische van woningcertificering
Woningen zijn te beveiligen conform de certificatieschema’s Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) of BORG Bouwkundige Beveiliging. De schema’s overlappen elkaar, maar tonen toch ook een flink aantal verschillen. Het is de vraag of het voor de markt niet duidelijker is, als slechts één regeling overblijft en welke dat zou moeten zijn. Tijdens een door NCP Certificatie georganiseerde studiedag was de conclusie dat beide regelingen voldoende bestaansrecht hebben en de een niet beter is dan de ander. Ook werd uitgebreid ingegaan op veranderingen die de komende maanden doorgevoerd gaan worden.

Meer veiligheid door eigen initiatief en samenwerken
Ondernemers moeten vooral eigen initiatief tonen en samenwerken om criminaliteit te bestrijden. Het treffen van beveiligingsmaatregelen kost geld, het doen van aangifte tijd. Vooral kleine ondernemers weten vaak niet hoe hoog de derving in hun winkel of bedrijf is. Tijdens het Congres Veilig Ondernemen in Ede konden ondernemers zich informeren over onder meer de subsidieregeling voor veiligheid in kleine ondernemingen, die vanaf 1 september landelijk is. In combinatie met een veiligheidsscan kan tot 50 procent van te treffen beveiligingsmaatregelen worden vergoed. Voor bedrijventerreinen kan het instellen van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) een interessante optie zijn om freeriders te voorkomen.