Juni 2008

cov0806

Vooruitblik TranSec World Expo
De jaarlijkse TranSec World Expo staat geheel in het teken van transportbeveiliging. Van toeleveringsketen tot eindstation. Per lucht, zeevaart, over het spoor of per wegtransport. Er is beide dagen een uitgebreid programma aan conferenties en workshops, terwijl op de beursvloer recente producten en diensten worden getoond.

Het beveiligingsplan (deel 2)
Een belangrijke organisatorische beveiligingsmaatregel, misschien zelfs wel de belangrijkste, is het door het (top)management vastgestelde en binnen de organisatie uitgedragen beveiligingsbeleid. Als het goed is wordt in dit beleid de relatie gelegd tussen de algemene bedrijfsdoelstellingen en de doelstelling van het proces security management. Pas als de security manager er op strategisch niveau in is geslaagd om duidelijke uitgangspunten en ambities vast te (laten) stellen, en op tactisch niveau in het beschrijven van transparante deelprocessen die hem voor de uitvoering van zijn taak ten dienste staan, kan op operationeel niveau worden voldaan aan de eis dat altijd duidelijk is waarom specifieke beveiligingsmaatregelen worden getroffen en bepaalde beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Service Level Agreement en PBO: kroon of ketting? (deel 2)
In het eerste deel van dit artikel is uiteengezet waarom een SLA beter niet in een contract kan worden opgenomen en wat opdrachtgever en dienstverlener bij een goede opzet mogen verwachten. De partijen kunnen nu aan de slag. Het contract is immers ondertekend, er is commitment naar elkaar uitgesproken en de agenda’s liggen klaar voor de eerste afspraken. Wat moet er gebeuren, wat is ervoor nodig en hoe worden de taken verdeeld?

Interactief Infosecurity Europe
Infosecurity Europe is de grootste vakbeurs op het gebied van informatiebeveiliging in Europa. De beurs vond eind april plaats in Londen en trok volgens de organisatie ruim twaalfduizend bezoekers.

Compartimentering als fysieke beveiligingsmaatregel
Compartimentering is een bekend begrip bij brandveiligheid. Door een gebouw te voorzien van compartimenten van brandvertragende scheidingen kan een eventueel uitgebroken brand worden beperkt, wordt schade in ander compartimenten voorkomen en blijven vluchtroutes gedurende een bepaalde tijd veilig. Compartimentering is een goede methode om de kosten van beveiligingschillen binnen de perken te houden. Bij het ontwerp van een gebouw is het niet zo moeilijk om het in compartimenten in te delen. Het is echter wel een uitdaging om dit zodanig te doen dat de logistiek binnen het gebouw niet onevenredig gehinderd wordt. Bij bestaande gebouwen is het al een stuk ingewikkelder, maar meestal toch wel uitvoerbaar.

‘Transparantie beveiligingsbranche kan beter’
Wie wordt aangehouden door de politie weet in principe waar hij aan toe is, mits de politie zich aan het wetboek van strafvordering houdt en haar eigen klachtprocedures serieus neemt. Hoe anders ligt dat bij private beveiligers. Bij wie kunnen mensen terecht als beveiligers hun boekje te buiten gaan? Zijn er klachtprocedures en zo ja, waar staan die dan? Particuliere beveiligingsorganisaties en hun medewerkers vervullen een belangrijke rol in de maatschappij. Het zou echter duidelijker moeten zijn voor iedereen wat precies hun rechten en plichten zijn, stelt René van Swaaningen, bijzonder hoogleraar Vergelijkende Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De beveiliging van openheid
De Universiteit van Leiden is verspreid over zo’n tachtig gebouwen in Leiden en Den Haag. Elk van die gebouwen heeft zijn eigen beveiliging, die varieert van ontbrekend tot matig. Daarin komt echter verandering. Het eerbiedwaardige instituut werkt sinds een jaar of drie aan een integraal beveiligingssysteem waarin de nieuwste technieken worden toegepast. Openheid staat echter hoog in het vaandel van de universiteit, die Praesidium Libertatis, ofwel ‘bolwerk van vrijheid’ als motto heeft. De uitdaging is om de mensen, de gebouwen, de unieke kostbaarheden, maar vooral ook het goede en daardoor kwetsbare imago zodanig te beveiligen dat het vrijheidsgevoel ongemoeid blijft.

IP stimulans voor innovatie op IFSEC 2008 (deel 1)
Terreurbestrijding, RFID en de H.264-standaard voor videocompressie waren enkele van de trends tijdens de vijfendertigste internationale vakbeurs IFSEC te Birmingham. Ook durfde vrijwel geen camerafabrikant zich nog zonder Megapixel-producten te vertonen. Met de nu snel in opkomst zijnde IP-‘standaard’ lijkt het aantal noviteiten op de IFSEC in een stroomversnelling te komen. BEVEILIGING blikt terug op IFSEC in twee delen.

Brandmeldregeling geprivatiseerd
Het wil maar niet lukken met het certificatieschema voor brandmeldinstallaties. De versie uit 2002 staat bloot aan toenemende kritiek van brandweer, verzekeraars en industrie en een verbeterde versie uit 2005 heeft nooit definitief het licht mogen zien. Geconstateerd moet worden dat de partijen er de afgelopen vier jaar niet in geslaagd zijn het juiste klimaat te scheppen om de zo dringend gewenste kwaliteitsslag te realiseren. De brandbeveiligingsindustrie blijft desondanks geloven in een goed werkend certificatieschema. Deze zomer verschijnt een nieuwe regeling die in beginsel beheerd wordt door de private stichting SSQ.

Branche wil kwaliteit cameratoezicht verbeteren
Cameratoezicht is een gevoelig onderwerp. Pas nog werd supermarktketen Lidl op de vingers getikt wegens een te ver doorgevoerd gebruik van camera’s. En in het laatste nummer van de Consumentengids kreeg de Wellness-branche ervan langs vanwege het gebruik van camera’s in kleedruimtes. Cameratoezicht is echter niet of nauwelijks geregeld in Nederland. Branchevereniging VEBON wil daarin verandering brengen met opleidingen, richtlijnen en in de toekomst wellicht wettelijk vereiste certificering.

Eerste hulp voor onvervangbare objecten
Calamiteiten zijn niet altijd te voorkomen. Een onderdeel van preventiebeleid is daarom het voorbereid zijn op incidenten om de gevolgschade tot een minimum te kunnen beperken. In de museumwereld is hiertoe het begrip Collectiehulpverlening geïntroduceerd. Het sluit naadloos aan op de bedrijfshulpverlening en is bedoeld om tijdens calamiteiten het kostbare en onvervangbare culturele erfgoed veilig te stellen. Tijdens een studiedag over dit onderwerp bleek nog veel onduidelijkheid te bestaan over de te formuleren en te volgen procedures.

Maakt certificatie inspectie overbodig?
Na het installeren en testen van een brandmeldinstallatie stelt een branddetectiebedrijf een Rapport van Oplevering op. Op grond hiervan kan de betreffende installatie worden gecertificeerd. De brandweer heeft echter niet veel vertrouwen in deze methode en eist daarom voor risicovolle bouwwerken in veel gevallen een aanvullende controle door een erkend inspectiebureau. Dit kost de eindgebruiker behoorlijk wat geld en wordt door branddetectiebedrijven overbodig geacht. Over dit laatste bestaan echter ook binnen de sector verschillen van inzicht. Een goed functionerende brandmeldinstallatie biedt nog geen garanties voor brandveiligheid.

Brandende kwesties rond blustoestellen
Een blustoestel heeft onderhoud nodig. Voorlopig nog minimaal eens per jaar, maar wat de politiek betreft mag het vanaf 2009 ook eens in de twee jaar. Dat scheelt kosten voor het bedrijfsleven, redeneert men. De sector die zich met het onderhoud bezig houdt, vindt het een onverantwoord besluit. Veel blustoestellen, zo leert de praktijk, zullen het tweede jaar niet meer gebruikt kunnen worden om een beginnende brand te blussen. De branche scherpt intussen vanaf 1 juli 2008 de kwaliteitsregeling voor het onderhoud verder aan.

Driekwart organisaties heeft brandpreventie niet op orde
Er komt flink wat beweging in het denken over brandveiligheid, maar tegelijkertijd zijn we de brand vaak niet meester. Zo luidde de conclusie van het Nationaal Brandveiligheidscongres 2008 in de Doelen te Rotterdam.

Bouwvergunning en gebruiksvergunning niet altijd garantie voor brandveiligheid
Een gebouw met een gebruiksfunctie, zoals een kantoor, school, verzorgingshuis of theater, moet aan brandveiligheidseisen voldoen. Daar zijn de bouwvergunning en de gebruiksvergunning voor. Maar is het gebouw daarmee ook brandweervriendelijk? Medio 2008 zal het nieuwe Gebruiksbesluit van kracht worden. Dat betekent dat de huidige gebruiksvergunning voor gebouwen in een nieuw systematisch en geharmoniseerd jasje zal worden gestoken. Een stap in de richting van brandweervriendelijk, maar zijn we er dan? Wat wordt eigenlijk precies bedoeld met brandweervriendelijk? Als er onverhoopt in een gebouw brand is uitgebroken, moet de brandweer zonder hindernissen snel zijn werk kunnen doen. Dan blijft de schade beperkt en behoeven er niet onnodig slachtoffers te vallen.

Register voor gekwalificeerde beveiligingsexperts
Veel grote organisaties maken voor beveiligingsvraagstukken gebruik van externe adviseurs. Maar hoe weten zij wat voor vlees zij in de kuip hebben? Is de adviseur voldoende gekwalificeerd? Betreft het niet een persoon met een zekere reputatie bij Justitie? De stichting N’lloyd, opgericht door enkele grote afnemers van beveiligingsexpertise, beheert sinds enige tijd een register met deskundigen die na een pittige toetsing zijn toegelaten. Er wordt gekeken naar opleiding en staat van dienst. En er dient een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd te worden.

Britse beveiligingsgigant Norbain start Benelux-vestiging
In geen land zijn zoveel beveiligingscamera’s als in Groot-Brittannië. En niet minder dan 25 procent hiervan komt via Norbain op de markt. Daarmee mag deze distributeur zich verreweg marktleider noemen. In de Benelux was het bedrijf tot nu toe nauwelijks actief, maar daar komt verandering in nu kort geleden een vestiging in Breda van start ging. BEVEILIGING sprak met managing director Alun John over wat de markt kan verwachten.