Juni 2012

cov1206

Het Nieuwe Beveiligen als antwoord op Het Nieuwe Werken
De manier waarop mensen werken verandert. De traditionele, vaste werkplek maakt steeds meer plaats voor een flexibele werkomgeving. Voordelen zijn lagere huisvestingskosten, meer flexibiliteit en een hogere productiviteit. Nadelen zijn er ook en daarover ging de Security Conference 2012, waaraan op 10 mei een kleine tweehonderd beveiligingspecialisten deelnamen. Meteen werd ook gevierd dat de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland vijftig jaar bestond en vond de verkiezing van de derde VBN Securitymanager van het Jaar plaats.

IFSEC in teken van verticale toepassingen (deel 1)
De jaarlijkse internationale vakbeurs IFSEC in Birmingham wordt steeds minder een componentenbeurs. Steeds meer fabrikanten tonen oplossingen waarmee system integrators complete systemen kunnen realiseren. Er ligt tegenwoordig op de beursvloer veel nadruk op verticale toepassingen, zoals in openbaar vervoer, stadscentra en op industriële complexen. Verder is het zoeken geworden naar analoge producten. IP lijkt het dit jaar werkelijk te gaan winnen.

‘State of the art’ beveiliging voor EURO 2012
Terroristische en racistische aanslagen. Acties van politieke activisten… Woorden schieten sommige media tekort om de risico’s rond het Europese voetbaltoernooi EURO 2012 onder de aandacht te brengen. In werkelijkheid wordt het een van de veiligste toernooien ooit, verwachten experts. Niettemin is men in Oekraïne en Polen goed voorbereid op ongeregeldheden en de mogelijkheid van een terroristische aanslag. Er wordt nauw samengewerkt met de andere Europese landen, onder andere op het gebied van kennisuitwisseling over veiligheid.

Voldoen aan brandveiligheidseisen biedt in zorg geen gegarandeerde veiligheid
De psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest voldeed aan alle wettelijke brandveiligheideisen. Toch kon ongeveer een jaar geleden een aanvankelijk klein brandje ontaarden in een ernstig incident waarbij drie patiënten om het leven kwamen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar wat er zoal misging.

Nationaal Brandveiligheidscongres: op naar ‘Brandveiligheid 2.0’
De brandveiligheidsmarkt staat op de drempel van een nieuwe era met nieuwe uitdagingen. Brandveilig leven en werken is de norm in een samenleving die steeds minder risico’s accepteert. Tegelijk loopt het huidige systeem van brandveiligheid tegen zijn grenzen aan. Nog strengere regelgeving en nog meer controle levert niet automatisch een hoger veiligheidsniveau op. We moeten dus anders gaan denken over brandveiligheid, zo werd duidelijk tijdens het Nationaal Brandveiligheidscongres in Rotterdam. Meer risicobewustzijn, kennisbevordering en maatwerkoplossingen vormen de bouwstenen voor ‘Brandveiligheid 2.0’.

Nieuwbouwtoren Rabobank: brandveiligheid op hoog niveau
Met 25 etages is het hoofdkantoor van Rabobank Nederland het hoogste utiliteitsgebouw van Utrecht geworden. Een uitdaging is het om in geval van een brandmelding snel alle drieduizend aanwezigen naar een veilige plaats te evacueren, temeer omdat in het hoofdkantoor met flexibele werkplekken wordt gewerkt. Het Nieuwe Werken maakte speciale procedures nodig om ervoor te zorgen dat te allen tijde over een adequate BHV-organisatie kan worden beschikt. Daarnaast is een groot aantal technische voorzieningen getroffen om de kans op slachtoffers bij brand tot een minimum te reduceren.

Aparte certificatie voor ontwerp, levering en onderhoud van brandmeldinstallaties
Omdat ontwerpen, leveren en onderhoud van brandmeldinstallaties in de praktijk verschillende disciplines zijn, is besloten de certificatieregeling voor brandmeldinstallaties te splitsen. Specialisten in de verschillende gebieden kunnen nu afzonderlijk hun werk certificeren. Het CCV komt hiermee tegemoet aan een langgekoesterde wens van de installatiebranche. Voor andere belanghebbenden is het van belang dat hiermee voor installatiebedrijven de drempel is verlaagd om ontwerp, levering en onderhoud te certificeren.

Ultramoderne beveiliging voor dartkampioen Raymond van Barneveld
De bekende dartkampioen Raymond van Barneveld is gek op technische snufjes. Dankzij zijn installateur Raymond Röling en diens distributeur Lobeco weet hij intussen dat ook een alarmsysteem een leuk stukje innovatie kan bieden. Een bijdetijds design, grafische bediening en ook elektronica die helemaal van deze tijd is. Het trendy paneel communiceert standaard via IP, biedt mogelijkheden voor audio- en videoverificatie én domotica en voldoet aan de hoogste beveiligingsstandaard van dit moment.

‘Beveiligingswerk is geen politiewerk’
Hoewel er druk wordt gediscussieerd over de vraag of de bevoegdheden van particuliere beveiligers moeten worden uitgebreid, hebben beveiligers zelf daaraan niet zo’n behoefte. Zij vinden dat ruimere bevoegdheden de aard van hun werk fundamenteel zouden wijzigen. Dit constateert Jan Terpstra, hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, tijdens onderzoek naar onder meer de werkzaamheden van particuliere beveiligers. Hij onderzoekt hierbij vooral werkzaamheden in de publieke sector, waarbij beveiligers met publiek in aanraking komen. “De enige uitzondering zijn particuliere beveiligers die in opdracht van een gemeente als Boa werken. Deze snappen niet altijd waarom hun collega’s die in dienst zijn van een gemeente bepaalde bevoegdheden wel hebben.”

‘Brandveiligheid wordt nodeloos ingewikkeld gemaakt’
Bedrijven hebben met de invoering van het Bouwbesluit 2012 een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor hun brandveiligheid. “Logisch”, meent Adri van Weenen van SafeCon, die de VBN-er van deze maand is. “Ze bepalen tenslotte ook zelf wat voor activiteiten ze in hun gebouw ontplooien.” Hij erkent echter ook dat het dragen van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet eenvoudig is. “We zouden naar een soort verplichte APK-keuring moeten, die door één instantie wordt uitgevoerd. Nu zijn er te veel normen en te veel organisaties die zich met veiligheid bezighouden. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld.”

‘Samen weten we veel, maar het is nog te vaak ieder voor zich’
Beveiliging lijkt voor buitenstaanders eenvoudig, maar feitelijk is het een enorm complex vakgebied omdat met talloze factoren rekening gehouden moet worden. Bij risicovolle organisaties is daarom een hoge mate van deskundigheid vereist. Die deskundigheid is helaas niet altijd voorhanden. Harm van Dijk van ING is op 10 mei gekozen tot VBN Securitymanager van het Jaar, onder andere vanwege zijn inspanningen om kennis en ervaringen te delen met anderen en zo meer draagvlak te creëren voor professionele beveiliging.

Defensie als partner in veiligheid
Nederland heeft de beschikking over een defensieorganisatie. Dat Defensie de taak heeft om Nederland te beschermen tegen aanvallen van buitenaf is algemeen bekend. Dit is echter niet het enige waarvoor Nederland er een defensieorganisatie op na houdt. Defensie heeft namelijk drie hoofdtaken: bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribische Gebied; bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit en ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Toegang onder voorwaarden
Iedere rechthebbende is bevoegd om de toegang tot diens terrein te verbieden aan onbevoegden. Minder bekend is dat de rechthebbende ook voorwaarden kan verbinden aan het verlenen van toegang. Indien iemand de gestelde voorwaarde overtreedt, is hij niet langer gerechtigd zich op het terrein te bevinden en is de overtreding van het bepaalde in artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht daardoor gegeven. Dit artikel gaat in op de juridische aspecten en legt uit hoe overtreding van huisregels strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd.

Niet de ICT-ers zijn verantwoordelijk voor bestrijding cybercrime (deel 2)
Bij beveiliging wordt dikwijls aan maatregelen gedacht waarbij gespecialiseerde mensen en technieken de hoofdrol spelen. Dit zijn echter slechts hulpmiddelen. Mensen en organisaties dienen hun eigen waarden te beveiligen, waarbij specialisten de nodige ondersteuning kunnen bieden. Het gaat hierbij al lang niet meer alleen om beveiliging tegen traditionele dreigingen. Cybercrime maakt de samenleving en het bedrijfsleven in hoge mate kwetsbaar. Verschillende sprekers benadrukten dit tijdens de ASIS European Conference in Londen.