Maart 2007

cov0703

Veiligheid in het Regeerakkoord
Een van de zes pijlers van het Regeerakkoord van Balkenende IV is Veiligheid. Opvallend is dat weer meer aandacht uitgaat naar preventie. Vooral gemeenten krijgen een fors takenpakket toebedeeld. De regering wijst daarnaast burgers en bedrijven op hun verantwoordelijkheid. Veiligheid is iets dat je alleen samen kunt realiseren. Er wordt 700 miljoen euro extra vrijgemaakt, waarvan het grootste deel naar versterking van de veiligheidsketen gaat.

VPB presenteert beleidsplan voor komende drie jaar: ‘Zelf regelen, beter presteren’
De VPB presenteerde eind januari haar beleidsplan voor de komende drie jaar. Streven is te komen tot meer zelfregulering voor de particuliere beveiligingsbranche. Werken met prestatiecontracten moet ervoor zorgen dat er meer wordt geconcurreerd op basis van kwaliteit dan op prijs. Het hoge uitstroompercentage onder beveiligingsmedewerkers baart de branchevereniging zorgen.

Sprinklers duur door marktafscherming?
Sprinklerinstallaties zijn in Nederland duurder dan in andere landen en dat komt doordat de Nederlandse branche de markt afschermt voor buitenlandse concurrenten. Dit is de mening van de Raad Nederlandse Detailhandel, die een en ander verwoord heeft in een boze brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Onzin, zegt certificeringinstelling LPCB, die als enige gaat over de toelating van sprinklerinstallateurs in Nederland. De eisen zijn strenger in Nederland, maar het staat iedereen vrij om zich volgens deze eisen te laten certificeren.

De kunst van een goed advies
Behalve producten en diensten verwacht een klant van een leverancier ook deskundigheid. Op beveiligingsgebied gaat het erom dat de leverancier aanvoelt wat de klant nodig heeft en dat hij hem daarvan kan overtuigen. Dit vergt commercieel inzicht, maar ook vakinhoudelijke en bedrijfseconomische kennis. Deze factoren vormen dan ook de pijlers van een intensief trainingsprogramma dat Securitas voor haar kader heeft opgezet. Een deel van het programma bestaat uit praktijktraining en wordt in samenwerking met een opdrachtgever uitgevoerd. BEVEILIGING mocht zo’n sessie bijwonen bij snackfood-fabrikant Masterfoods in Veghel.

Verslag installateursdagen Bosch Security Systems, ARAS Security
Voor de tweede maal organiseerden fabrikant Bosch Security Systems en distributeur ARAS Security gezamenlijk de ‘installateursdagen’. De opkomst was boven verwachting, ondanks het achteraf bekritiseerde weeralarm van het KNMI wegens hevige sneeuwval. Naast een groot aantal productpresentaties, kwam de facility manager van de Universiteit van Twente aan het woord, die vertelde welke maatregelen zoal getroffen waren na de brandstichting die een aantal jaren geleden het rekencentrum in de as legde.

Kwaliteitsregeling voor toegangsbeheer
Branchevereniging VEBON komt met een kwaliteitsregeling voor installateurs en leveranciers van elektronische systemen voor toegangverlening. Hierin staan eisen ten aanzien van opleidingen, integriteit en service. De regeling is vooralsnog vrijblijvend en biedt geïnteresseerden in kwaliteit een praktische leidraad en een goed handvat. Het is nu aan de branche om de veelal kostprijsverhogende elementen van een dergelijke regeling op de juiste manieren te verantwoorden en te vermarkten. Kwaliteit heeft een prijs!

Van toegangverlening naar informatiesysteem
Een installatie voor elektronische toegangverlening wordt vaak gebruikt als alternatief voor een sleutelsysteem. Er kunnen deuren mee worden geopend en dat is het dan. Bij nieuwe systemen voor de politiekorpsen van Amsterdam-Amstelland en Kennemerland is echter geredeneerd vanuit de personele logistiek. Welke autorisaties heeft iemand uit hoofde van zijn functie nodig? Op grond hiervan worden gebruikersprofielen vastgesteld, die op een zwaar beveiligde Mifare-kaart met ID-gegevens worden opgeslagen. De mogelijkheden zijn nu nog grotendeels beperkt tot wat gebruikelijk is bij toegangsystemen, maar de basis is gelegd voor een bijzonder veelzijdig informatiesysteem.

Chipkaart biedt OV-reiziger veiligheid en gemak
Reizigers in de Rotterdamse en Amsterdamse metro maakten er het eerst kennis mee: de OV-chipkaart. Alle metrostations zijn voorzien van tourniquets die vanaf komend jaar alleen nog kunnen worden geopend met de chipkaart. De nieuwe vorm van betalen moet op 1 januari 2009 de strippenkaart landelijk hebben vervangen. Door het systeem moet zwartrijden worden tegengegaan, de belangrijkste bron van onveiligheid in het openbaar vervoer.

RFID niet per definitie veilig
Een RFID-systeem is handig in de logistiek. De tags zijn eenvoudig af te lezen en de nieuwste systemen vormen ook in prijstechnisch opzicht een concurrent van de barcode als identificatiemiddel. De laatste jaren vindt RFID ook toepassing als beveiligingssysteem, bijvoorbeeld om namaak van documenten tegen te gaan. Hiertoe dient het systeem zelf ook goed te worden beveiligd en dat gebeurt niet altijd.

RFID-chips zo klein als poeder
Waardedocumenten die praktisch niet meer zijn na te maken. Onvervalsbare merkproducten en medicijnen. Dit zijn slechts enkele van de onbegrensde mogelijkheden van de door Hitachi ontwikkelde RFID-chips, die nog maar 7,5 micrometer dik en 0,15 x 0,15 millimeter groot zijn. In de toekomst gaat de fabrikant nog een stapje verder. Dan zullen de chips als uiterst fijn poeder in producten verwerkt kunnen worden.

Groeiende interesse gemeenten in agressiedetectie Sound Intelligence
Sound Intelligence heeft, met de werking van het menselijk oor als uitgangspunt, software ontwikkeld die in staat is specifieke kenmerken van onder meer agressie en noodkreten op de openbare weg uit het omgevingsgeluid te detecteren. Groningen is de eerste stad waar SIgard sinds eind 2006 in de praktijk wordt toegepast. Bij alarmering worden camera’s ‘getriggerd’ waarop speciale ‘biketeams’ van de politie vervolgens snel(ler) ter plaatse kunnen zijn. Meerdere gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om met het systeem te gaan werken. Maar agressiedetectie is ook op vele andere manieren toepasbaar, van gevangenissen tot het openbaar vervoer.

Interview Jan van Dijk, hoogleraar Victimology, Human Security and Safety: ‘De eigen verantwoordelijkheid van slachtoffers wordt nog te vaak vergeten’
De jonge wetenschap van de victimologie heeft de slachtofferhulp bevorderd, maar onbedoeld ook bestaande vooroordelen over slachtoffers bevestigd. De nadruk ligt nog teveel op de noodzaak tot hulpverlening aan slachtoffers. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de eigen verantwoordelijkheid die het slachtoffer heeft. Als het slachtoffer er de noodzaak van in ziet het eigen gedrag te veranderen, kan hij of zij voorkomen opnieuw slachtoffer te worden. Dat stelt Jan van Dijk, als hoogleraar Victimology, Human Security and Safety verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

IT-beveiliging binnen de ‘schil’ meestal onvoldoende
Van de ICT-incidenten wordt 80 procent veroorzaakt door eigen personeel. Geen specialist zal dat tegenspreken. Het is dan op zijn minst merkwaardig dat 80 procent van de beveiligingsmaatregelen juist gericht is tegen incidenten die van buiten de organisatie komen. Reden voor de organisator van het internationale evenement Infosecurity Europe om ‘Internal Risks’ te kiezen als thema voor de editie van 2007. Een aantal exposanten vaardigden alvast hun specialisten af om tijdens een press briefing in Londen de internationale pers te wijzen op de nieuwste risico’s en dreigingen.

Juridische bescherming voor klokkenluiders
Wie binnen zijn organisatie ernstige misstanden constateert, behoort daarvan zijn leiding in kennis te stellen. En als die niets onderneemt en de constateerde feiten maatschappelijke schade veroorzaken, dient melding bij de autoriteiten te worden gedaan. Voor de zogenoemde klokkenluider kunnen dergelijke stappen ernstige persoonlijke consequenties hebben. Daarom is er een wettelijke vorm van bescherming bedacht. In de praktijk functioneert die echter matig.

Bepalen van te beschermen bedrijfsbelangen
Het succes van een risicoanalyse hangt voor een zeer groot deel af van het commitment van het (top)management. Omdat security management een ondersteunend proces is, en het opstellen van een risicoanalyse veelal door de security manager wordt uitgevoerd, is het van belang dat het (top)management er voor zorgt dat lijnmanagers de benodigde informatie en ondersteuning aan de security manager geven. Alleen dan kan er een goede risicoanalyse worden opgesteld. Het moet duidelijk zijn, wil er draagvlak voor beveiliging ontstaan, wat de ‘te beschermen belangen’ van de organisatie zijn. Bij de meeste organisaties blijkt de zogenaamde ‘belangenanalyse’, die als input essentieel is voor een goede kwalitatieve risicoanalyse, niet aanwezig te zijn.

ROC-opleiding tot digitaal rechercheur
Economische criminaliteit wordt hoe langer hoe meer ICT-gerelateerd. De verwachting is daarom dat een grote behoefte gaat ontstaan aan vakmensen die ‘cybercrime’ kunnen signaleren en bestrijden. Reden voor niet minder dan twaalf ROC’s om te starten met een vierjarige MBO-opleiding tot particulier digitaal rechercheur. Tweehonderd kandidaten zijn begonnen aan de opleiding.