Maart 2009

cov0903

Van slecht ontwerp naar probleemwijk?
Het groeiende bewustzijn dat verkeerd ontworpen, niet goed ingerichte of onjuist beheerde wijken, buurten, bedrijfsterreinen en winkelcentra een garantie op zich vormen, dat onveiligheid zich op termijn zal manifesteren, leidt tot een geïntensiveerde aandacht voor het concept dat Crime Prevention Through Environmental Design wordt genoemd. Is het mogelijk, uitgaande van dit concept, een verwachting uit te spreken over de ontwikkeling van een veilige naar een onveilige omgeving?

IT-beveiligingsmaatregelen
Als getroffen IT-beveiligingsmaatregelen zoals een firewall of virusscanner niet afdoende zijn, kan een crimineel via een externe koppeling gemakkelijk onbevoegd toegang krijgen tot de informatiesystemen van de organisatie. De inzet van IT-beveiligingsmaatregelen, ter realisering van de doelstelling (be)dreigingen die uitgaan van criminele en terroristische groeperingen voor de eigen organisatie te minimaliseren, is alleen zinvol als wordt uitgegaan van dezelfde risicoanalyse als die ten grondslag ligt aan de inzet van de organisatorische-, bouwkundige-, en elektronische beveiligingsmaatregelen. Anders wordt de voordeur misschien wel dichtgedaan, maar blijft de achterdeur wagenwijd openstaan.

Brandveiligheid in de zorg
Zorginstellingen worden relatief weinig getroffen door brand, maar als het gebeurt zijn de gevolgen meteen ingrijpend. In verpleeghuizen verblijven vaak mensen die zichzelf niet kunnen redden in noodsituaties zoals een evacuatie van het gebouw. Om het bewustzijn van brandveiligheid te vergroten, hield het ministerie van VWS eind januari een conferentie over brandveiligheid in de zorg.

‘Integraal veiligheidsbeleid nog vaak hap-snap’
Het is positief dat er veel initiatieven worden genomen op het gebied van integrale veiligheid waarin naast de overheid ook bedrijven en particulieren participeren. Toch is er nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld bij de participatie van burgers. De uitvoering loopt ook vaak mis door de verschillen tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Bij projecten in de grote steden is nog te vaak sprake van ‘hap-snap’-beleid. De initiatiefnemers willen teveel, plannen wisselen te snel en er is te weinig oog voor de uitvoering. Dit wordt veroorzaakt door ongeduld en scoringsdrang, zegt prof.dr. Joanne van der Leun, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Veiligheid afhankelijk van techniek én discipline
In de software-industrie draait het om innovatie en snelheid. Producten moeten het nieuwste van het nieuwste bieden en zo snel mogelijk ontwikkeld worden. Dat gaat nogal eens ten koste van de veiligheid. Een ander risico vormt verlies van intellectueel eigendom als bij vervaardiging van zeer complexe eindproducten met andere producenten samengewerkt moet worden. Waardevolle papieren documenten werden vroeger met de grootste zorgvuldigheid beheerd, maar met even zo waardevolle digitale documenten wordt veel makkelijker omgegaan.

Waterlandziekenhuis zet megapixel camera’s IQinVision in
Het Waterlandziekenhuis te Purmerend is een typisch streekziekenhuis dat niet meer dan gemiddeld heeft te maken met agressie en verbaal geweld. Het doel van de recente uitbreiding van het camerasysteem met megapixel camera’s van IQinVision was dan ook niet zozeer het verhogen van de veiligheid binnen het gebouw, maar de sociale controle op het uitgebreide parkeerterrein rondom het ziekenhuis. Illegaal parkeren leidde tot een tekort aan parkeerruimte voor patiënten en bezoekers. Om hieraan een eind te maken werd in samenwerking met Keyprocessor Services betaald parkeren ingevoerd, een maatregel die even wennen was voor de gebruikers van het terrein.

Veiligheid in de zorg onder toenemende druk
In veel zorginstellingen is de veiligheid nog verre van optimaal. De beveiliging is onvoldoende berekend op de toenemende agressie van patiënten en de brutaliteit van verslaafden die door diefstal in hun dagelijkse behoeften willen voorzien. Ook de brandveiligheid komt in gevaar, doordat er als gevolg van bezuinigingen steeds minder personeel beschikbaar is om een evacuatie tijdig te laten plaatsvinden. ADT, dat een groot aantal zorginstellingen als klant heeft, concentreert zich daarom in toenemende mate op beveiligingsconcepten die inspelen op de trend dat met minder geld steeds meer bereikt moet worden op veiligheidsgebied.

Zorginstelling vergt mix van veiligheid en vriendelijkheid
In het kader van de samenwerking met de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland, start BEVEILIGING een serie profielen van de diverse leden van deze beroepsorganisatie. In deze eerste aflevering vertelt Ruud Isaak van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam hoe hij een optimale mix nastreeft tussen veiligheid en klantvriendelijkheid. Beide zijn essentieel in deze tijd dat ziekenhuizen onderhevig zijn aan marktwerking en felle concurrentie.

Veiliger door convergentie van fysiek en logisch toegangbeheer
Organisaties hebben dikwijls twee vormen van toegangbeheer. Fysiek beheer van de toegang tot gebouwen en logisch beheer voor de toegang tot informatiesystemen. Het verdient voor de efficiency en de veiligheid dringend aanbeveling om deze twee te integreren. Maar hoe? Via een praktisch stappenplan is dit proces gestructureerd vorm te geven.

De juridische mogelijkheden van toegangsverboden
Agressieve lieden, overlastveroorzakers, stelende junks of sterk verwaarloosd uitziende types zijn een doorn in het oog van winkeliers en andere gebouwbeheerders. Via overre¬ding probe¬ren ondernemers hun aanwezigheid te beperken. Een aantal lieden is echter nauwe¬lijks redelijk aanspreek¬baar en stelt zich provocerend op als dit wel gebeurt. Wat zijn de juridi¬sche mogelijkhe¬den voor de onderne¬mer om ongewenste personen te weren en welke moge¬lijkheden zijn er om daadwerkelijk tegen hen op te treden?

Britse fabrikant Traka van sleutelbeheerkasten en aanverwante systemen
Mechanische sleutels spelen nog altijd een essentiële rol bij het toegangbeheer in gebouwen. Ook als daar elektronische tags of pasjes worden gebruikt. Zonder deugdelijk sleutelbeheer blijft er van het effect van de beveiliging weinig over. De Britse fabrikant Traka is gespecialiseerd in geavanceerde sleutelbeheersystemen, die in een groot aantal varianten op de markt worden gebracht. Daarnaast komen er op basis van dezelfde technologie steeds meer producten voor het beheren van andere kostbare zaken, zoals laptops en portofoons.

Van Mifare Classic naar hoger beveiligingsniveau
Met het kraken van de OV-chipkaart is de methode om de encryptie van de Mifare Classic chipkaart te kraken openbaar geworden. Dit betekent dat deze technologie niet langer geschikt is voor toegangbeveiliging bij objecten met een hoog veiligheidsrisico. Niet alle systemen hoeven vervangen te worden. Dit hangt af van het risico en de mogelijkheden om alternatieve maatregelen te treffen. In veel andere gevallen is het mogelijk bestaande systemen met software op te waarderen tot het hogere beveiligingsniveau dat bijvoorbeeld Mifare DESFire biedt.

Internationale training voor havenbeveiligers
Zeehavens hebben te maken met internationale beveiligingseisen die zijn vastgelegd in de International Ship and Port facility Security code (ISPS) en daarvan afgeleide Europese regelingen. Het is van groot belang dat beveiligingspersoneel weet wat de ISPS-eisen inhouden en wat hun rol is. Reden voor branchekoepel CoESS om een internationaal opleidingenprogramma voor havenbeveiligers op te zetten. Nederland kreeg de eer om het spits af te bijten. Dit gebeurde in februari bij HBD Total Security in Rotterdam.

Vooruitblik Secura 2009
De Belgische vakbeurs Secura draait om beveiliging op en rond het werk. In twee hallen van het Brussels Expo zijn beveiligingstoepassingen te zien van toegangbeheer tot cameratoezicht en brandpreventie, terwijl er veel aandacht is voor PBM en ergonomie.

Hendrik-Ido-Ambacht ‘Beste PKVW-Project 2008’
De nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht is uitgeroepen tot ‘Beste Politiekeurmerk Veilig Wonen project 2008’. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid reikt deze prijs jaarlijks uit aan een gemeente die een voorbeeldfunctie heeft vervuld bij de invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Beveiligers voor rechter na aanhoudingen met dodelijke afloop
In februari vonden twee rechtszaken plaats tegen particuliere beveiligers. In beide gevallen was sprake van een aanhouding waarbij een zodanige dwang was toegepast dat de aangehouden persoon enige tijd later overleed. In de eerste zaak op 4 februari oordeelde de rechter vrijspraak. In de tweede zaak op 18 februari luidde het vonnis tien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. Is hier met twee maten gemeten? Wat mag een beveiliger doen om een onbeheersbare situatie te voorkomen?