November 2011

cov1111

Brancheorganisaties overhandigen Bidbook aan minister Kamp
De brancheorganisaties in de beveiliging, schoonmaak en catering luiden de noodklok over de neerwaartse prijzenspiraal bij het aanbesteden van opdrachten. In een ‘bidboek’, dat de voorzitters van de brancheorganisaties op 26 oktober aan minister Kamp van Sociale Zaken overhandigden, staat hoe de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt, onder andere omdat er geen geld overblijft voor de scholing van werknemers. De Europese aanbestedingsregels bieden volgens de voorzitters onvoldoende mogelijkheden om behalve met prijs ook met kwaliteit te concurreren. Kamp was het met hen eens en beaamde dat de Europese regelgeving op dit punt is doorgeschoten.

Modus operandi van woninginbrekers
Welke werkwijze hanteren woninginbrekers vandaag de dag om een woning binnen te komen? En hoe kiezen ze hun doelwit? Dit is onderzocht door DSP-groep door te praten met zestien veroordeelde inbrekers, diverse (wijk)agenten, rechercheurs en een aantal forensische onderzoekers. Ook maakte het bureau een analyse van cijfermateriaal en hield het schouwen in buurten en wijken. Het onderzoek levert concrete, praktisch toepasbare en soms verrassende inzichten op. Het mooie van dit onderzoek is dat het een herhaling is van een onderzoek twintig jaar geleden. Dit geeft de mogelijkheid de situatie te vergelijken met ‘vroeger’.

Buren via sms gewaarschuwd bij signalering woninginbraak
Het bij inbraaksignalering via een sms direct waarschuwen van de bewoners en de omgeving. Dat is in het kort het principe van Alert4Home, een uitvinding van de Tilburgse politieman Ad Koemans, die eerder ook SMS Alert ontwikkelde. Na een eerste proef in zestig woningen, volgt nu een pilot in duizend Tilburgse huishoudens om het systeem verder te vervolmaken. Aansluitend daarop wil verzekeraar Interpolis het systeem landelijk uitrollen via de Preventiewinkel.

Standaardnorm voor gevelelementen houdt professionele inbreker niet buiten
Om risico’s beheersbaar te houden is verzekeren een van de eerste acties die men overweegt. De verzekering kan echter voorwaarden stellen en eisen dat de verzekeringsnemer passende preventieve maatregelen treft. Hiervoor wordt de Verbeterde RisicoKlasse Indeling (VRKI) gebruikt. Deze regeling wordt beheerd door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Afhankelijk van de risicoklasse eist de verzekeraar bepaalde organisatorische-, bouwkundige-, en elektronische beveiligingsmaatregelen. Daarnaast is de reactie op een gegenereerd alarm als aparte maatregel opgenomen. Hier dient al een eerste keuze gemaakt te worden. Zijn de minimale eisen van de verzekering toereikend of is meer nodig? Om dit te kunnen beoordelen is inzicht vereist. Dit artikel verschaft dit inzicht voor wat betreft het onderdeel gevelelementen.

Modulaire alarmsystemen voor het brede middensegment
Voor inbraakalarm in woonhuizen en kleine bedrijven levert Honeywell al enige tijd de Galaxy G2-systemen. Een paar jaar geleden werd daar de Galaxy Dimension aan toegevoegd, die bedoeld was voor grote objecten. Voor het brede middensegment van de markt is de G2 net iets te beperkt en de Dimension een beetje overkill. Daarom komt Honeywell nu met de Galaxy Flex. In de basis gaat het om modellen met maximaal twintig, 52 of honderd zones, maar zoals de naam al zegt is een scala aan uitbreidingen mogelijk.

Nieuwe norm voor brandwerend maken van staalconstructies
Staal brandt niet. Toch vormt brand een zeer reële bedreiging voor stalen constructies. Dat komt omdat al bij een paar honderd graden, nog ver beneden het smeltpunt van ongeveer 1500 graden Celsius, de sterkte snel afneemt. Het is daarom aan te bevelen stalen constructies te beschermen met brand- en hittewerend materiaal. De voor bepaling hiervan bedoelde NEN 6072:1991 is helaas verouderd, terwijl de nieuwe Europese EN 13381 voorlopig nog niet gereed is. Om tot de introductie daarvan in een actuele norm te voorzien, brengt het Nederlands Normalisatie Instituut nu de ‘ad interim-norm’ NEN 7878 uit.

Meer aandacht voor veiligheid van vluchtwegen is noodzakelijk
Noodverlichting wordt vaak in verband gebracht met brand. Echter, ook zonder brand kan deze voorziening van levensbelang zijn. Vooral in gebouwen waar zich bezoekers bevinden, zoals hotels en warenhuizen. Daarom ziet de overheid toe op de juiste installatie van noodverlichting en zorgt de brandweer voor handhaving. Bovendien gelden er strenge normen. Jarenlang is er weinig geïnnoveerd aan noodverlichting, maar de komst van led-armaturen maakt nu interessante verbeteringen en besparingen mogelijk, zowel voor wat betreft noodverlichting als vluchtwegsignalering.

Brandveiligheid gevangenissen nog altijd niet op orde
Brandveiligheid is vooral van belang in gebouwen met personen die zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Dat bleek nog eens pijnlijk toen in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 elf asielzoekers om het leven kwamen tijdens de beruchte Schipholbrand. Het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht aan het licht dat de doden te voorkomen waren geweest als de procedures en techniek beter hadden gefunctioneerd. Nog altijd is de brandveiligheid in justitiële inrichtingen niet op orde, zo bleek uit recent onderzoek door de Arbeidsinspectie (AI), Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt).

Speciaal ziekenhuis voor opvang van rampenslachtoffers
Grote rampen met honderden slachtoffers zijn gelukkig uiterst zeldzaam in Nederland. Echter, als zo’n ramp plaatsvindt zullen de ziekenhuizen niet voldoende capaciteit hebben om alle patiënten te behandelen en op te nemen. Daarom is twintig jaar geleden in de voormalige atoomschuilkelder van het Universitair Medisch Centrum Utrecht het Calamiteitenhospitaal in gebruik genomen. Normaal staat dit leeg, maar in geval van nood is het in een half uur tijd operationeel te krijgen.

Brandbestrijding waar blussen schadelijker is dan de brand
Geld wordt veilig opgeborgen bij een bank. Hetzelfde geldt meer en meer voor vitale computergegevens. Behalve dat deze niet verloren mogen gaan, mogen ze ook niet in verkeerde handen vallen. In plaats van een eigen server aan te schaffen, maken organisaties daarom steeds vaker gebruik van een datacentrum. Zwitserland geldt als vanouds als het land met de veiligste banken. Van die reputatie profiteren nu ook de datacentra. Steeds meer internationale organisaties bewaren er de gegevens die essentieel zijn voor hun bedrijfscontinuïteit. Zo’n datacentrum is interessant om te zien wat er tegenwoordig mogelijk is op beveiligingsgebied. Zeker als het gaat om brandpreventie.

Gasunie moderniseert beveiliging vitale locaties
Gasunie beheert ruim vijftienduizend kilometer aan ondergrondse leidingen en honderden locaties verspreid over Nederland en Duitsland. Alle locaties zijn beveiligd met onder meer hekwerk en verschillende detectiesystemen. De beveiligingssystemen in Nederland worden centraal gecoördineerd vanuit de meldkamer in Groningen. Het gastransportnet wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid en dat geldt ook voor de beveiligingssystemen.  Cameratoezicht speelt een belangrijke rol bij het beveiligen van de meest vitale locaties, onder meer voor het verifiëren van alarmmeldingen. Binnen het security management-systeem (SMS) is het GeViScope-platform van Geutebrück geïmplementeerd, waarmee onder meer opgenomen en realtime beelden kunnen worden uitgekeken, camera’s bestuurd en een link is gerealiseerd met het toegangbeheerssysteem.

‘Je hebt alle ogen en oren nodig bij het beheersen van risico’s’
Akzo Nobel is een bekende producent van verven, coatings en specialistische chemicaliën. Met 57.000 medewerkers is het bedrijf actief in meer dan tachtig landen. Tonnie Rupert, de VBN-er van deze maand, werkt er als manager Transport Safety, Security & Emergency. In tegenstelling tot veel andere VBN-ers is hij meer met ‘safety’ dan met ‘security’ bezig, maar vanuit managementperspectief maakt dat volgens hem weinig verschil. “Het gaat tenslotte om het beheersen van risico’s.”

Eduard Emde, president ASIS International
Eduard Emde is gekozen als president van ASIS International. Deze beroepsorganisatie is met bijna 38.000 leden actief in ruim honderd landen. Veel leden vervullen sleutelposities binnen vitale organisaties, zoals energie- en telecombedrijven. Hun professionaliteit is volgens Emde belangrijk voor het functioneren van de maatschappij. De ambtstermijn is slechts één jaar. In dat jaar wil de president zich vooral inzetten om de internationale invloed van ASIS International te versterken, zodat deze nog beter kan bijdragen aan professionalisering van personen die zich met veiligheidszorg op de hoogste niveaus bezighouden.

‘Bedrijfsleven en overheid moeten vroegtijdig anticiperen op claimcultuur’
Vergelijkbaar met de Verenigde Staten is in Nederland een ‘claimcultuur’ ontstaan. Steeds meer belangenverenigingen van gedupeerden roepen steeds sneller om een schadevergoeding. Het bedrijfsleven moet hierop vroegtijdig anticiperen. Door op een verstandige manier om te gaan met claims en hierop pro-actief te anticiperen kan onder meer imagoschade worden voorkomen, zegt Jan Joling, forensisch accountant en (gerechtelijk) deskundige op het gebied van vermogensschadeberekening.

Cybercrime steeds grotere dreiging voor maatschappij
Hacken en andere vormen van cybercrime vormen een steeds grotere dreiging wegens de toenemende afhankelijkheid van ICT. Hierbij gaat het onder andere om de continuïteit van het functioneren van vitale infrastructuren zoals de energie- en drinkwatervoorziening. Bestrijding van cybercrime wordt echter belemmerd, doordat veel waardevolle informatie ‘binnenskamers’ blijft. Deels om maatschappelijke verontrusting tegen te gaan en deels om imagoschade te voorkomen. De vraag is of een mogelijke totale maatschappelijke ontwrichting deze argumenten rechtvaardigt. Het Nederlandse Centre for Protection of the National Infrastructure, CPNI.NL, strijdt voor betere samenwerking tussen betrokken partijen en verantwoordelijke bestuurders.

Kwalificatie en certificatie van informatiebeveiligers
Informatie speelt een belangrijke rol in de samenleving. Onze economie en onze maatschappij moeten kunnen vertrouwen op het juist functioneren van de informatievoorziening. De economische en maatschappelijke belangen en de toenemende afhankelijkheid van informatie worden steeds groter. Daarmee wordt het steeds belangrijker dat informatiebeveiligers een herkenbaar en erkend niveau van vakbekwaamheid hebben dat toepasbaar is in alle sectoren van de overheid en het bedrijfsleven. Voorlopig is er op dit gebied nog veel werk te verzetten.