Oktober 2007

cov0710

De stap naar de neergaande veiligheidsspiraal
Bedrijven investeren miljoenen in de veiligheid van hun organisaties. Maar vaak worden deze inspanningen teniet gedaan door managers die uit winstbejag of gemakszucht de veiligheidsvoorschriften voor goede bedrijfsvoering negeren. Medewerkers laten zich meeslepen door dit gedrag. Alleen strengere regelgeving die handhaving van integriteit voorschrijft en toetsbaar maakt, kan bedrijven beschermen tegen verval van de veiligheidsmoraal.

Wet Veiligheidsregio’s
De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) treedt vermoedelijk per 1 januari in werking. Minister Ter Horst (BZK) heeft het wetsvoorstel op 30 juli ingediend bij de Tweede Kamer. Kernpunten zijn eenhoofdige leiding en doorzettingsmacht. Hierdoor moeten rampenbestrijding en crisisbeheersing beter worden gestroomlijnd. Er komen 25 veiligheidsregio’s waarin de veiligheidsaspecten van brandweerzorg en geneeskundige hulp, maar ook van crisisbeheersing zijn samengebracht.

‘Wetenschap en praktijk kunnen nog veel van elkaar leren’
Initiatieven als het Keurmerk Veilig Ondernemen moeten meer worden toegesneden op specifieke lokale belangen. Een lokale benadering werkt beter dan het van bovenaf opleggen van zaken door de overheid, stelt Ben Rovers, als lector Jeugd & Veiligheid verbonden aan Avans Hogeschool.

De onderzoekstaken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
De veiligheidsbevorderende taak en het verrichten van veiligheidsonderzoeken zijn de taken van de AIVD waarmee security managers het meest te maken kunnen krijgen. De dienst heeft uiteraard nog veel meer taken. Te denken valt aan onderzoek naar personen en organisaties, onderzoek naar andere landen en het opstellen van dreigings- en risicoanalyses.

Onzekerheden bij brandmelding via IP
De beveiligingswereld stapt voor communicatie over op IP-technologie. Vanwege de uitgebreidere mogelijkheden hiervan, maar ook noodgedwongen omdat nu eenmaal de hele communicatiesector op IP overstapt. Ook signalen van brandsignaleringssystemen kunnen via het Internet Protocol hun bestemming bereiken, maar dit ligt ingewikkeld wat betreft wet- en regelgeving. Maar als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kan een IP-infrastructuur zelfs betrouwbaarder zijn dan een conventionele infrastructuur zoals die op dit moment door de autoriteiten wordt vereist.

Particuliere beveiligingsbranche ziet omzet verder stijgen
De omzet in de particuliere beveiligingsbranche is in 2006 gestegen met 10 procent naar 1,29 miljard euro. De stijgende tendens van de afgelopen jaren heeft zich daarmee doorgezet. De cijfers moeten wel enigszins worden genuanceerd, aldus branchevereniging VPB.

Ricas bouwt Europees oefencentrum in Zeeuws-Vlaanderen
Onder de naam Underground realiseren Ricas en Heijmans een grootschalig oefencentrum voor bestrijding van ondergrondse calamiteiten. Als locatie is gekozen voor Terneuzen. 26 september werden de handtekeningen onder de intentieverklaring geplaatst. Ricas richt zich met het centrum op hulpdiensten en bedrijven in heel Europa.

Integraal beheer van fysieke en logische beveiliging
Binnen veel organisaties zijn fysieke beveiliging en ICT-beveiliging gescheiden werelden. Voor beide disciplines bestaat een functionaris of afdeling, maar van integrale samenwerking is nauwelijks sprake. Organisaties hebben er baat bij dat fysieke en logische beveiliging als integraal geheel werken. Startsoft, Capgemini en Securitas Systems introduceren hiervoor een gezamenlijk ontwikkelde oplossing op basis van het product ‘Dynamic Security’.

Automatic Signal al vijftig jaar inbraakbeveiliger
Inbraakbeveiliging vormde in 1957 de basis van Automatic Signal. En nog altijd wordt deze discipline als hoofdactiviteit beschouwd, al is er de afgelopen vijftig jaar veel bijgekomen. Aan de filosofie van het bedrijf is nooit veel veranderd. “Aan bedrijven zoals het onze bestaat nog altijd een grote behoefte”, verklaart algemeen directeur en zoon van de oprichter Paul de Hont. “Maar we bereiden ons erop voor dat dit in de toekomst kan veranderen.”

Slachtoffer van computercriminaliteit, wat dan?
Slachtoffers van computercriminaliteit weten moeilijk de weg te vinden naar politie en justitie. En als dat al lukt, blijkt het vaak tevergeefs, omdat door onzorgvuldigheid essentieel bewijsmateriaal verloren is gegaan. Computercriminaliteit neemt de laatste jaren zodanige vormen aan dat een deskundige aanpak op zijn plaats is. De nieuwe Wet Computercriminaliteit II voorziet in vervolging van plegers, maar van mogelijke slachtoffers wordt ook het een en ander verwacht. Twee handleidingen helpen bij het opzetten van preventieve en proactieve procedures.

IMS Research: videobewaking grootste groeier
Systemen voor videobewaking zorgen voor bijna de helft van de totale omzet in de elektronische beveiliging. En dit aandeel zal de komende jaren nog fors toenemen, zo blijkt uit de laatste cijfers van IMS Research. In 2006 bedroeg de wereldwijde omzet 4 miljard euro. In 2010 zal die naar verwachting 5,9 miljard bedragen. De omzet in analoge systemen stabiliseert en zal vanaf 2008 gaan dalen, zodat de groei praktisch geheel is toe te schrijven aan netwerkgebaseerde systemen.

Vernietiging van waardevolle documenten
Intelligent Disintegration Services is de naam van de nieuwe service voor het gecontroleerd vernietigen van waardevolle documenten op de zwaar beveiligde locatie van geld- en waardetransporteur Brinks Nederland te Rotterdam. Begin september werd daar een nieuwe machine van Kusters Engineering in gebruik genomen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Benelux Chapter van ASIS International die geheel in het teken stond van informatiebeveiliging.

‘APK’ voor brandveiligheid in gebouwen
Al in 2004 vatte de gemeente Den Haag het plan op om een soort APK voor brandveiligheid in gebouwen in te voeren. Het voorstel werd destijds afgeblazen omdat het een verhoging zou betekenen van de administratieve lastendruk van het bedrijfsleven. Ondanks pogingen van burgemeester Deetman om tegenstanders te overtuigen van het nut van een jaarlijkse brandveiligheidkeuring, raakte het idee langzaam maar zeker in het slob. Sinds kort ziet het er naar uit dat de APK voor gebouwen er toch komt. Maar dan op basis van vrijwilligheid, voor ‘ondernemers die zich verantwoordelijk voelen voor de brandveiligheid in hun gebouw’.

Regels brandveiligheid uniform én soepeler
Gebouwen dienen te voldoen aan landelijke regels ten aanzien van de brandveiligheid. Voor het gebruik van gebouwen dient echter veelal ook een vergunning te worden aangevraagd. Elke gemeente kan hieraan eigen eisen verbinden, wat onduidelijkheid en zelfs rechtsongelijkheid in de hand werkt. Het uniforme ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ moet hieraan een einde maken. De invoering is diverse malen opgeschort, maar staat nu gepland voor halverwege 2008.

Pro Inert systeem werkt met uitstroming blusgas onder lage druk
Blusgasinstallaties worden vaak ingezet voor de beveiliging van ICT-ruimten, archieven en opslag van kostbare of brandgevaarlijke goederen. Na het ontdekken van een brand door rookmelders wordt automatisch een installatie geactiveerd, waarmee de ruimte binnen korte tijd wordt gevuld met een blusgas. Het grote voordeel van een gasvormig blusmiddel is dat na een blussing geen schadelijke restproducten achterblijven, in tegenstelling tot sprinkler-, schuim- of aërosol-blusinstallaties.

Snelle ontruiming bij topbasketbal en concerten
Basketbal en badminton op eredivisie-niveau, optredens van Frans Bauer, René Froger en André Rieu. Maaspoort Sports & Events in ’s-Hertogenbosch is na een grondige renovatie afgelopen jaar weer volledig klaar voor uiteenlopende evenementen. Tijdens de renovatie werd een geheel nieuw brandmeld- en ontruimingsinstallatie van Bosch Security Systems geïnstalleerd.