September 2007

cov0709

Effectief incidentmanagement
Incidentmanagement is veel meer dan een correctief proces. Het is een manier om risico’s te beheersen en continuïteit te vergroten. Bij veel bedrijven is incidentmanagement echter nog niet gestructureerd. Communicatie en betrokkenheid van het management is essentieel voor het succes.

De weerstand van de organisatie tegen vastgestelde dreigingen
De vraag ‘wat is nu eigenlijk de huidige weerstand van de organisatie’, als het gaat om de ‘te beschermen belangen’ ten opzichte van de vastgestelde ‘dreigingen’, kan vaak niet makkelijk worden beantwoord. Dit komt omdat het ‘actief managen’ van beveiliging, en het zorgen dat de beveiligingsmaatregelen adequaat blijven in het licht van veranderende eisen en veranderende omgeving, in de dagelijkse praktijk onvoldoende aandacht krijgt. Het gevolg is dat er veel geld wordt geïnvesteerd in maatregelen die niet meer relevant zijn, terwijl nieuwe, meer effectieve maatregelen niet worden genomen. Een gemiste kans.

Computercriminaliteit niet meer alleen hinderlijk
Slachtoffers van computercriminaliteit kunnen naast hun directe schade juridische vervolging verwachten als blijkt dat zij te weinig tegenmaatregelen hebben getroffen. Dit geldt al langer voor financiële instellingen, maar volgens een nieuwe Europese richtlijn binnenkort ook voor andere organisaties. Zorgelijk is dat beveiligingsmaatregelen steeds verder achter raken op andere ontwikkelingen in de ICT.

De uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de AIVD
Het structureel kennis nemen van staatsgeheimen maar ook het feit dat een organisatie onderdeel is van de vitale infrastructuur kan een reden zijn om vertrouwensfuncties aan te wijzen. In de Memorie van toelichting op de Wet veiligheidsonderzoeken staat beschreven dat het aanwijzen van een vertrouwensfunctie, een voorwaarde voor het mogen uitvoeren van een veiligheidsonderzoek door de AIVD, het sluitstuk van de beveiliging is. Het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken is de zogenoemde B-taak van de AIVD.

One stop shop voor bedrijfskleding en veiligheidsmaterialen
Het vooral met uniformtraditie omgeven SGA Bedrijfskleding in Amsterdam en het in persoonlijke beschermingsmiddelen gespecialiseerde DEK© in Almere zijn sinds kort één bedrijf, met een wasserij in Amsterdam en een uitgebreide ‘one stop shop’ voor een breed pakket beroeps- en bedrijfskleding. Daarbij wordt een programma persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, brillen, schoenen en gehoorbescherming) aangeboden, evenals consultancy rond arbowet en bedrijfshulpverlening.

Snellere en betere rapportage beveiligers
Wat doet een beveiliger eigenlijk? Meestal moet dat blijken uit de rapportages. Maar helaas is rapporteren niet het sterkste punt van de gemiddelde beveiliger. Om dit essentiële onderdeel van het werk te stimuleren, introduceerde Securitas voor haar medewerkers een mobiel te gebruiken rapportagesysteem. Onlangs startte een pilot met beveiligers in het openbaar vervoer.

‘Veiligheid bezien door een internationale bril’
Publiek-private samenwerkingsverbanden moeten geen zaak worden waarbij de politie elite en de private elite elkaar opzoeken, terwijl de burger als individu over het hoofd wordt gezien. Dan ontstaat het risico dat de burger zich terugtrekt en meent dat politie en beveiliging wel zullen zorgdragen voor zijn veiligheid. Het is daarom belangrijk maatschappelijke partijen bij PPS te betrekken, zodat de burger de effecten ervaart en zijn bijdrage hieraan. Het kan geen kwaad eens vaker te kijken naar soortgelijke projecten en ontwikkelingen in het buitenland, stelt Monica den Boer, die een Bijzondere Leerstoel van de Politieacademie bekleedt aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het terrein van de internationalisering van de politie.

Strenge beveiligingseisen Flight Simulation Company Schiphol
Een afgewogen mix van maatregelen geeft de best mogelijke beveiliging. Dit komt onder andere naar voren bij de Flight Simulation Company op Schiphol. Hier staat voor tientallen miljoenen euro’s aan professionele vliegsimulatoren. Reden voor de verzekeraar om zeer hoge beveiligingseisen te stellen, ondanks de minimale kans op brand of andere fatale incidenten.

Gecertificeerd cameratoezicht voor geteisterd spoortraject
Sinds kort is er op de stations van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam live cameratoezicht. De bedoeling is dat alle acht stations langs de spoorlijn van Dordrecht naar Geldermalsen van camera’s worden voorzien. Bijzonder aan het project van Alphatron Security is dat het door de gemeenten langs de lijn gezamenlijk is geïnitieerd en dat het als een van de eerste is gecertificeerd volgens de in 2005 geïntroduceerde Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Alarmering via IP: brug te ver?
Steeds meer bedrijven en particulieren gaan telefoneren en internetten via een DSL- of kabelverbinding. Het alarmsysteem moet dan worden aangepast om betrouwbaar te kunnen blijven doormelden. Veel consumenten hebben daar echter het geld niet voor over en zeggen hun abonnement op de meldkamer op. De branche maakt zich hierover zorgen. IP-converterfabrikant Chiron, distributeur ADI-Gardiner en een aantal PAC’s zoeken naar een oplossing voor dit probleem, dat zich vooral zal manifesteren als telecomproviders over enkele jaren stoppen met het aanbieden van analoge aansluitingen.

Meer intelligent cameratoezicht in publiek domein
De Wet cameratoezicht op openbare plaatsen trad op 1 februari 2006 in werking. Sindsdien valt cameratoezicht voor het handhaven van de openbare orde niet langer onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De nieuwe wet wordt de komende vijf jaar geëvalueerd in de vorm van een jaarlijkse enquête onder alle gemeenten in Nederland. Na de nulmeting vorig jaar, verscheen deze zomer de zogenaamde éénmeting. Hieruit blijkt onder meer dat er nog geen eenduidig beeld van cameratoezicht op openbare plaatsen valt te geven. Een kwart van de gemeenten kent cameratoezicht of wil dit (op korte termijn) invoeren. Ook neemt het aantal ‘intelligente’ camera’s op straat toe.

Beveiliging zeevaart loopt mijlenver achter
De aanslagen van 11 september 2001 hebben geleid tot een aanzienlijke verscherping van de beveiliging van de luchtvaart. De zeevaart blijft echter ver achter, terwijl deze door velen wordt gezien als een minstens zo grote risicofactor voor terrorisme. Tijdens het congres ‘Ports of the future’, dat General Electric organiseerde voor haar havenrelaties, was ‘security’ een onderwerp dat tot een fel debat leidde. Er ontbreken nog heel wat schakels in de ‘secure supply chain’!

‘Beheer’ vaak ondergeschikt bij toegangsbeheer
De betekenis van toegangsbeheer verschilt van organisatie tot organisatie en van systeem tot systeem. De begripsverwarring die hierdoor kan ontstaan, leidt regelmatig tot inefficiënte keuzes bij de aanschaf van technopreventieve voorzieningen. Vooral als niet de mens en het proces als uitgangspunt worden genomen, maar de aan te schaffen techniek. Veel leveranciers, die vaak ook een adviserende rol spelen, dragen hiertoe bij door de mogelijkheden van hun producten centraal te stellen en niet het doel ervan.

De kritische succesfactor van biometrie
Biometrische identificatie lijkt de toekomst van toegangbeheer te bepalen. Zowel voor wat betreft toegang tot gebouwen als tot computersystemen. Maar is dat realistisch? Biometrie is een betrouwbare identificatiemethode, maar de mate van betrouwbaarheid is nog moeilijk meetbaar en daardoor moeilijk af te stemmen op bepaalde risico’s. Toepassing vergt een grondige voorbereiding, wil de gebruiker van een biometrisch systeem het gewenste effect bereiken.

Innovatie in toegangsbeheer
Toegangsystemen worden steeds meer complete security management-systemen. Wat is tegenwoordig ‘state of the art’ op dit gebied? BEVEILIGING vroeg het een aantal bekende leveranciers.