September 2010

cov1009

In het september-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

Brandmeldregeling BMI:2010 gereed voor accreditatie

Per 1 januari of 1 april 2011 treedt de nieuwe regeling voor brandmeldinstallaties in werking. Ten opzichte van de verouderde BMI:2002 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Dit was nodig om draagvlak bij alle betrokken partijen te krijgen en de regeling te laten voldoen aan de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt. Dit laatste is een voorwaarde om de regeling een wettelijke basis te geven via een verwijzing vanuit het Bouwbesluit.

Security Essen 2010 geeft extra aandacht aan brandbestrijding

Security Essen, naar eigen zeggen de grootste vakbeurs in de beveiligingsbranche ter wereld, wordt gehouden van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 oktober in de Messegelände van het Duitse Essen. Volgens de beursorganisatie zal de beurs de recordomvang van twee jaar geleden tenminste evenaren: rond 1100 exposanten op tachtigduizend vierkante meter uit 42 landen, waarvan zo’n veertig uit Nederland en tien deelnemers uit België. Er worden opnieuw  circa veertigduizend bezoekers verwacht waaronder zo’n vijfduizend geïnteresseerden uit de Benelux.

Convenant criminaliteitspreventie op de bouwplaats

Bouwondernemers zijn nog te vaak slachtoffer van criminaliteit op de bouwplaats. Het gaat daarbij om inbraak, diefstal en vernieling. De overheid, verzekeraars en brancheorganisaties zullen bouwondernemers daarom wijzen op maatregelen die zij kunnen treffen om de criminaliteit te verminderen. Dit staat in het convenant Criminaliteit Bouwlocaties, dat minister Hirsch Ballin begin juli samen met andere betrokken partijen ondertekende in de bouwkeet aan de voet van de nieuwe ministeries van BZK en Justitie.

Verdeling veiligheidszorg niet in wet vastgelegd

Een ‘veiligheidsbeginselenwet’, waarin de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een onderneming of organisatie wordt vastgelegd. Dat was een idee van de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven, dat hij begin dit jaar aan het kabinet heeft voorgelegd. Na enig beraad wees demissionair minister van BZK en Justitie, Ernst Hirsch-Ballin, het voorstel vijf maanden later van de hand.

Ajax Chubb en Chubb Varel verder als Ajax Chubb Varel

Ajax Chubb Varel is de nieuwe naam van het technische beveiligingsbedrijf dat is voortgekomen uit de samenvoeging van Ajax Chubb Brandbeveiliging, Chubb Security Systems in België en Chubb Varel Security. Niet origineel, maar wel toepasselijk en vertrouwd, aldus algemeen directeur Philip Bos, die sinds 2008 leiding geeft aan de integratie tussen de drie organisaties. BEVEILIGING sprak met hem over de veranderingen in zijn bedrijf, de markt en de branche.

Toegangbeheer voor security én safety

Elektronisch toegangbeheer dient meestal om ongewenste personen tegen te houden. De technologie is echter ook te gebruiken om de veiligheid te vergroten. Bij Huisman Equipment in Schiedam ondersteunt het systeem beide doelstellingen. Er lopen bij het bedrijf regelmatig meer externe medewerkers rond dan eigen personeel. In het verleden leidde dat tot verdwijningen van onder andere laptops en helaas ook tot onvoorzichtigheid op de risicovolle productielocaties. Met het elektronische toegangbeheer wordt in alle opzichten de veiligheid bevorderd, terwijl bovendien de projectadministratie wordt ondersteund.

Eerste gecertificeerde toegangsysteem

Op 20 juli werd het eerste gecertificeerde systeem voor elektronische toegangverlening opgeleverd. Deze mijlpaal volgde niet minder dan drie jaar op de presentatie van de onderliggende certificatieregeling Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer. Eerder al werden productleverancier ARAS Security en installatiebedrijf Paree Elektro-Telecom gecertificeerd. De gemeentelijke welzijnsinstelling Porthos in Middelburg had de primeur van het eerste gecertificeerde project. Met de certificatieregeling wil branchevereniging VEBON een einde maken aan de situatie dat elke ‘cowboy’ toegangsystemen kan leveren, zonder dat eindgebruikers het onderscheid zien.

Toegangbeheer op afstand voor duurzaamste schoolgebouw van Nederland

De Haagse Hogeschool opende in september 2009 een vestiging op de campus van de TU Delft. Het nieuwe gebouw heeft een transparant karakter met veel glas en mag zich het meest duurzame schoolgebouw van Nederland noemen. De open uitstraling betekent niet dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is. Met het Intelligent Transponder Concept van DOM Sicherheitstechnik worden op afstand zo’n tweehonderd deuren beheerd vanuit de hoofdvestiging van de hogeschool in Den Haag. Docenten en medewerkers bieden bij binnenkomst hun ‘tac’ (transponder) aan bij een terminal, waarna zij toegang hebben tot lokalen, hun eigen kamer, vergaderlocaties en spreekkamers. De toegangsrechten zijn één dag geldig, dus bij verlies van een tac blijft de schade beperkt.

Web-based technologie biedt toegangbeheer voor iedereen

Wat zijn de voordelen van web-based toegangbeheer voor installateurs en eindgebruikers? Elektronisch toegangbeheer werd altijd beschouwd als een oplossing voor grotere organisaties en niet voor het midden- en kleinbedrijf. Dit mag dan misschien ooit het geval zijn geweest, inmiddels geldt dit al lang niet meer. Tegenwoordig bestaan er voor elke behoefte en elk budget oplossingen die niet alleen een doelmatige fysieke beveiliging bieden tegen indringers, maar ook de veiligheid van medewerkers op de locatie verzekeren en bescherming bieden tegen de diefstal van intellectueel eigendom.

‘Meer aandacht nodig voor inzicht beveiligers in eigen rol bij interacties’

Beveiligers, zowel operationeel als op management niveau, hebben in hun dagelijkse werk te maken met individuen en groepen met zeer uiteenlopende achtergronden, van etnische afkomst tot leeftijd en gender. Het is belangrijk dat zij hiervoor oog hebben en inzicht hebben in hun eigen rol bij interacties met wisselende (groepen) mensen. Zo wekt een negatieve houding sneller agressie op dan een open houding. De particuliere beveiligingsbranche moet hieraan meer aandacht besteden in de verschillende opleidingen, zowel qua bijscholing als in de standaardopleiding, vindt Sjiera de Vries, lector Multicultureel Vakmanschap (MCV) en Diversiteit aan de Politieacademie.

Beveiliging scholen is complexe uitdaging

Onderwijsinstellingen zijn de laatste jaren veranderd en niet weinig ook. Hetzelfde geldt voor de risico’s. Werd vroeger wel eens gevochten en kon er brand uitbreken, tegenwoordig hebben schoolbesturen ook te maken met geweld, bedreiging, drugsgebruik, computercriminaliteit, grove diefstallen en seksuele intimidatie. Al deze zaken tezamen vormen het risicoprofiel waarop beveiligingsmaatregelen gebaseerd dienen te worden. In de praktijk worden echter vrijwel alleen adhoc-maatregelen getroffen op basis van incidenten uit het verleden. Daarmee wordt geen veilige schoolomgeving gecreëerd.

BHV in het onderwijs: een complexe uitdaging

Bedrijfshulpverlening op scholen is gemiddeld tot goed geregeld. Het hangt veelal af van het verantwoordelijkheidsgevoel van de directie en ervaring met eerdere incidenten. BHV is in het onderwijs wel van groot belang. Vooral in de onderbouw van basisscholen. Wisselingen in de personele bezetting en onregelmatige lesroosters, vooral in de hogere regionen, maken het echter moeilijk BHV goed te organiseren. Het basisonderwijs is het meest trouw in het houden van oefeningen. Tijdens oefeningen is gebleken dat het hooguit vijf tot tien minuten duurt om een volledig bezette school te ontruimen.

Toegangbeheer is niet vanzelfsprekend veilig

Het is moeilijk te omschrijven wat toegangbeheer inhoudt. Sommigen spreken van toegangverlening. Anderen hebben het over toegangscontrole. Vrijwel altijd is de maatregel afhankelijk van techniek. Wie een pas heeft, heeft toegang. Als toegang ook ter beveiliging dient, zijn sluitende procedures dus essentieel. Wat wil men bereiken? Hoeveel hinder mag dit met zich meebrengen? Hoe wordt voorkomen dat procedures genegeerd worden? Het zijn vragen die beantwoord dienen te worden, voordat toegangbeheer als beveiligingsmaatregel kan worden ingezet.

Toegangspas vervangen, en nu?

Contactloze toegangspassen kunnen kwetsbaar zijn voor misbruik. Organisaties die met deze problematiek te maken hebben, denken vaak dat deze kan worden opgelost door simpelweg de in gebruik zijnde toegangspas te vervangen door een veiliger alternatief. De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger. TNO presenteert zes gouden tips voor een succesvolle opwaardering van de toegangbeveiliging. Op grond van een risicoafweging kunnen deze kwetsbaarheden er toe leiden dat zo’n toegangspas moet worden vervangen.

Blussen met water zonder waterschade

Water en eeuwenoude documenten. Dat gaat niet samen. Toch heeft het Koninklijk Archief in Kopenhagen gekozen voor een blussysteem op basis van water. Dit systeem produceert echter zodanig kleine druppels, dat waterschade is uitgesloten. Het gaat om Sinorix H2O Gas van Siemens. Bij detectie van brand treedt dit automatisch in werking en produceert het een mist die zuurstof verdrijft, de atmosfeer koelt en zo voorkomt dat de onvervangbare collectie verloren gaat.

Evenementenbeveiliging: een grootschalig stuk maatwerk

Lowlands, Biddinghuizen, 20 augustus. Het middaguur nadert. Het in twee weken tijd opgebouwde tentendorp oogt nog verlaten, maar aan de andere kant van de enorme toegangpoort staan 55.000 jongeren te wachten tot het driedaagse muziekfeest losbarst. Er klinkt luid applaus en gejuich als tientallen, in blauwe T-shirts gehulde beveiligers ten tonele verschijnen om hun plaats achter de toegangsluizen in te nemen. Na maanden van voorbereiding zorgen zij er met in totaal 550 man voor dat het feest drie dagen en vier nachten een feest blijft.

‘We zitten boven op de golf met ons vakgebied’

De Hagenaren noemen het èspalès of ut wittuh gevaâhrte. Maar Eldert Bakker spreekt liever over ‘de Huiskamer van Den Haag’. Daarbij doelt de voor de beveiliging verantwoordelijke VBN-er van deze maand op het multifunctionele karakter van het enorme, hagelwitte stadhuis. Het gemeentebestuur zetelt er, evenals vele gemeentelijke diensten en een openbare bibliotheek. Maar er vinden ook tal van festiviteiten plaats en het semi-openbare gebouw oefent aantrekkingskracht uit op personen en groepen met een politieke boodschap. Dit stelt natuurlijk de nodige eisen aan de beveiliging.

Waarborgen kwaliteit docenten gevaarsbeheersing

Het aantal geweldsgerelateerde zaken neemt hand over hand toe. Met name de geüniformeerde beroepen, waaronder de beveiligers op straat, lopen hierdoor extra risico’s. Een aantal deskundigen vanuit zowel de overheid (politie) als het bedrijfsleven (de particuliere beveiliging) hebben de handen ineen gestoken met de oprichting van de Stichting Register Docenten Gevaarsbeheersing (RDG). Deze stichting richt zich met name op beveiligers, politiefunctionarissen, militairen en hulpverleners. Na opname in het register mag de beroepsmatige titulatuur RDG worden gevoerd.

Computercriminaliteit soms wel heel makkelijk

Moderne computertechnieken maken een vaste werkomgeving meer en meer overbodig. Informatie is overal beschikbaar en kan met iedereen worden gedeeld. Behalve handig, is dit ook riskant. Mensen gebruiken software en communicatiesystemen waarbij ze er automatisch van uit gaan dat deze veilig zijn. En soms wordt het computercriminelen wel heel makkelijk gemaakt. Men vergeet de laptop op het vliegveld of in de trein of men biedt al of niet bewust anderen de gelegenheid om zeer gevoelige informatie van het beeldscherm af te kijken.