September 2012

cov1209

De Europese visie op de beveiligingsbranche
Al vele jaren werken industrieën aan Europese harmonisatie, zodat landgrenzen geen belemmering meer vormen voor het vrije handelsverkeer binnen de EU. Een uitzondering vormt de beveiligingsindustrie en dat heeft nogal wat nadelen. Niet alleen is het voor bijvoorbeeld een Duitse fabrikant lastig en onnodig duur om zijn producten in Frankrijk te verkopen. Het nationalistische beleid verzwakt ook de Europese concurrentiepositie op wereldschaal. Een enorme groeimarkt als Zuid-Amerika blijft daardoor buiten bereik. Deze waarschuwing klonk tijdens de tweedaagse Algemene Vergadering 2012 van Euralarm, die onlangs plaatsvond in Noordwijk. Als gastheer traden VEBON en Uneto-VNI (vakgroep Beveiliging) op.

Vooruitblik Security Essen 2012
Van 25 tot en met 28 september vindt de twintigste editie plaats van de vakbeurs Security in de Duitse stad Essen. Op de 85.000 vierkante meter tellende beursvloer tonen 1100 exposanten uit veertig verschillende landen hun laatste producten en diensten op het gebied van onder meer cameratoezicht, brandbeveiliging, toegangbeheer, hang- en sluitwerk, inbraakbeveiliging en informatiebeveiliging.
Tijdens de beurs spreken experts op drie forums over uiteenlopende onderwerpen zoals security management en IT-beveiliging.

Erasmus MC in Rotterdam integreert beveiligingstechniek
Beveiligingsystemen voor cameratoezicht en toegangbeheer werken vaak zelfstandig. Door integratie zijn beide echter effectiever en efficiënter in te zetten. Reden voor het Erasmus MC in Rotterdam om een integrale oplossing te kiezen. Bijzonder is dat hierbij twee leveranciers betrokken zijn. Die hebben nauw samenwerkt om tot het gewenste eindresultaat te komen. De komende jaren ontwikkelt dit systeem zich tot een van de grootste in Nederland met vele honderden camera’s en deurcontrollers.

Landelijk toegangsysteem voor Nederlandse Spoorwegen
NS heeft de afgelopen maanden de elektronische toegangverlening voor de personeelsverblijven op 25 stations laten vervangen door Trigion Beveiligingstechniek. Het is het begin van een omvangrijk project, waarbij beveiligingsinstallaties via het eigen IP-netwerk van NS verbonden worden met een server, die beheerd wordt vanuit de Alarm Service Centrale van Trigion. Beheer van toegangautorisaties gebeurt lokaal of regionaal via een gebruikersvriendelijke webinterface.

Toegangcontrole versterkt logistieke processen
In de wereld van transport en logistiek bestaan strenge regels ten aanzien van toegangcontrole. Deze mogen echter niet of slechts in uiterst geringe mate het logistieke proces verstoren. Met hedendaagse techniek is dat te realiseren. Sterker nog: de toegangcontrole kan het logistieke proces zelfs ondersteunen en verbeteren. Dat gebeurt ook bij het in autotransporten gespecialiseerde Koopman Logistics Group. Men koos bewust voor een systeem dat eenvoudig te modificeren is, zodat het optimaal aansluit op de bedrijfsprocessen.

Europese normen voor elektromechanisch hang- en sluitwerk op komst
Voor sloten bestaan goede en certificeerbare kwaliteitseisen. Maar hoe zit het als niet een sleutel, maar een elektronisch pasje wordt gebruikt om deuren te openen? Er zijn op dat terrein nog geen Europese normen, maar die gaan er aan komen. Vooralsnog wordt in Nederland gewerkt met de BRL 3104 – een Nederlandse beoordelingsrichtlijn – waarin in verwezen wordt naar AE-3104 – Additionele eisen. Hierin zijn eisen aan elektrisch bediend hang- en sluitwerk opgenomen. Net zoals dat bij mechanisch hang- en sluitwerk het geval is, is Stichting Kwaliteit Gevelbouw aangewezen als beoordelende instantie. De Nederlandse ervaringen worden ingebracht bij de realisatie van de nieuwe Europese normen.

Volgende generatie toegangbeheer staat voor de deur
Elektronische toegangsystemen hebben in de zakelijke markt vrijwel overal de mechanische sluitsystemen vervangen. De technologie biedt echter meer mogelijkheden dan het openen van deuren. Steeds meer organisaties willen bijvoorbeeld combinaties van fysiek en logisch toegangbeheer. Een andere ontwikkeling is dat men niet meer aan een bepaalde kaarttechniek gebonden wil zijn. De technische eisen zijn in te vullen, maar de verandering van de vraag heeft ook gevolgen voor de traditionele afzetkanalen. HID realiseert zich dat dit minstens zo belangrijk is als het ontwikkelen van nieuwe technologie.

Toegangsysteem als opmaat naar geïntegreerd beveiligingsbeheer
Van een elektronisch alternatief voor mechanische sluitsystemen ontwikkelen toegangsystemen zich meer en meer tot de spil van compleet, integraal beheer van de beveiliging. Nu vindt dergelijke systeemintegratie nog vooral op beheerniveau plaats, maar de trend laat een verschuiving zien naar het niveau van de infrastructuur. Essentieel hierbij is de ontwikkeling van een universele standaard, zodat integratie niet langer afhankelijk is van de mogelijkheden om individuele installaties en componenten aan te sluiten. Afgaande op de ontwikkeling van de vraag vanuit de professionele markt lijkt de komst van een dergelijke standaard onvermijdelijk.

Beveiliging universiteit stelt hoge eisen aan gastheerschap
Met 150 gebouwen, zo’n achtduizend medewerkers en bijna dertigduizend studenten van 120 nationaliteiten, is de Universiteit Utrecht een significante uitdaging voor de beveiliging. De eigen beveiligingsorganisatie omvat 67 medewerkers, waarvan 51 voor operationele taken. Daarnaast worden 55 beveiligers ingehuurd voor de meer routinematige werkzaamheden, zoals receptiediensten en mobiele surveillances. Onlangs werd deze opdracht na openbare aanbesteding gegund aan ISS Security & Reception Services. Beveiliging van een universiteit is een vak apart, waarbij diplomatie en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Een veilige school volgens overheid én verzekeraars
Als het om de beveiliging van schoolgebouwen gaat, hanteren overheden en verzekeraars verschillende uitgangspunten. Voor de overheid ligt de nadruk op de veiligheid van aanwezige personen in het gebouw, terwijl verzekeraars vooral het behoud van het gebouw belangrijk vinden. Deze uitgangspunten hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Het is zelfs het beste als ze complementair worden toegepast. Door uit te gaan van een risicoprofiel, is dat veelal mogelijk zonder hogere kosten voor de beveiligingsmaatregelen.

Fysiek afschermen van schoolgebouwen vereist inzicht
Schoolgebouwen zijn aantrekkelijke doelwitten voor criminelen. Vaak is er ’s avonds niemand aanwezig en is er een kostbare buit te vinden in de vorm van onder meer beamers en computers. Om tot een afdoende beveiliging te komen, is een goede balans tussen technopreventieve middelen en organisatorische maatregelen vereist.

Veiligheidsbeleid in schoolorganisaties in kinderschoenen
Samenwerken en personeel aanspreken op hun beroepseer. Als het aan Sjoerd Boersma, directeur van IRIS Schoolveiligheid ligt, zijn dat speerpunten die de veiligheid op scholen moeten verbeteren. “Het is belangrijk veiligheidsbeleid te integreren in de organisatie. Ook een aardrijkskundeleraar moet inzien dat veiligheid een belangrijk onderdeel is van zijn vak.”

Geïntegreerd management van grootschalige beveiligingsinstallaties
Genetec behoort tot de grootste fabrikanten van software voor videomanagement. Het programma Security Center is ook geschikt voor toegangbeheer en biedt standaard ondersteuning van kentekenherkenning, omdat volgens de oprichter en CEO bij veel misdrijven een auto is betrokken. De software heeft een open structuur en werkt samen met hardware en software van derden, mist deze gecertificeerd zijn door Genetec voor het ontwikkelen, produceren en modificeren van hun producten voor compatibiliteit met Security Center. Bijzonder zijn enkele referenties, waarbij meer dan honderdduizend camera’s worden beheerd.

ABUS benadrukt synergie binnen de groep
Binnen de ABUS-groep is een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd. Zo levert ABUS Security-Center elektronische beveiligingsystemen voor inbraakbeveiliging en videobewaking, is ABUS Pfaffenhain fabrikant van mechanische sluitsystemen en is Seccor gespecialiseerd in elektronische sluitsystemen. Tijdens de vakbeurs Security in Essen zijn voor het eerst alle bedrijven binnen de groep te zien op één stand, waarbij de nadruk ligt op de onderlinge synergie. Te zien zijn onder meer de nieuwe alarmcentrale Ultivest en de nieuwe cameralijn Eycasa.

Meer dan alleen sleutelbeheer
Kemas is fabrikant van sleutel- en depotmanagementsystemen die kunnen worden toegepast voor het beheren van de uitgifte van onder meer sleutels, documenten, portofoons, laptops, medicijnen, drugs en wapens. Het bedrijf ontwikkelt alle producten in eigen huis en levert kant-en-klare maatwerkoplossingen, zowel wat betreft hardware als software. De systemen zijn leverbaar  in vele varianten en kunnen worden geïntegereerd met bestaande toegang- en managementsystemen. De eindgebruiker heeft steeds een actueel overzicht wie welke sleutel (of ander opgeslagen artikel) in gebruik heeft en wanneer. Door deze rapportages en de mogelijkheid uitgegeven artikelen te kunnen volgen, wordt een efficiënt beheer mogelijk en kan op kosten worden bespaard.

CDVI fabriceert al bijna dertig jaar hoogwaardige toegangscontrole- en sluitsystemen
Sinds de oprichting in 1985 is de CDVI Group uitgegroeid tot een toonaangevend fabrikant van totaaloplossingen op het gebied van toegangbeheer- en sluitsystemen. Het van oorsprong Franse bedrijf levert onder meer centrales, kaartlezers, codebedienpanelen, badges en kaarten, deurautomaten en -profielen en elektromagneten. Het gehele productieproces vindt plaats binnen de groep, van ontwerp tot productie en distributie van zowel hardware als software. Innovatie heeft altijd hoog in het vaandel gestaan: CDVI heeft meer dan tweehonderd patenten op haar naam staan. Bekende merknamen zijn onder meer Centaur, Digicode, Diax en het begin dit jaar geïntroduceerde Atrium.

Bosch Security Systems zet sterker in op MKB-segment
Vorig jaar kwam Bosch Security Systems met de Advantage Line, die speciaal voor het MKB bedoeld is. Dit jaar wordt dat programma sterk uitgebreid, onder andere met producten voor branddetectie. Door nadruk op installatie en gebruiksgemak te leggen, wil de fabrikant de totale kosten van deze systemen terugdringen, zonder concessies aan de kwaliteit te doen.

‘De ene keer stuur je Jan erop af; de andere keer Moestafa’
Een universiteit is een wereld op zich, maar vormt aan de andere kant ook een afspiegeling van de maatschappij. Een uitdaging voor de beveiliging is dat binnen het beleid onderwijs, onderzoek en openheid de hoogste prioriteit hebben. Het is dus steeds zoeken naar compromissen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Bij Tilburg University ligt deze uitdaging in handen van Cees Braken, die om die reden de VBN-er van deze maand is.

‘Gezamenlijk resultaatgericht bezighouden met het versterken van de veiligheid’
Een mooie term als integrale veiligheid ten spijt, nog altijd zijn er teveel organisaties ieder voor zich binnen hun eigen specialisme bezig met het vergroten van de veiligheid, zonder daarover met elkaar te communiceren. “Bij integrale veiligheid is het belangrijk dat alle betrokken partijen resultaatgericht samenwerken. Het moet duidelijk zijn welke effecten er beoogd worden en men moet zich richten op de zaken die ertoe doen. In de praktijk zien we nog veel bureaucratie en zijn veel organisaties kolomsgewijs georganiseerd. Iedereen werkt met hun eigen dossiers en niemand communiceert deze informatie”, zegt dr. Marc Jacobs, die als docent Integrale veiligheid is verbonden aan de Thorbecke Academie van de NHL Hogeschool Leeuwarden.

NEN Praktijkrichtlijn voor alarmtransmissie over IP
Steeds meer elektronische apparatuur werkt op basis van het Internet Protocol. Ook beveiligingsinstallaties zijn meer en meer gebaseerd op IP. Toch wordt nog altijd veel apparatuur verkocht en geïnstalleerd die deze techniek niet ondersteunt. Over slechts enkele jaren zullen dergelijke installaties vervangen of aangepast moeten worden, omdat dan alleen nog telecommunicatie op basis van IP wordt aangeboden. De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8136 ‘Alarmtransmissie over IP-netwerken’ moet de laatste aanhangers van het analoge tijdperk over de streep trekken, zo werd verteld tijdens de door NEN georganiseerde presentatie van de NPR.

Nationale Denktank Integrale Beveiliging
Er loopt in Nederland voor miljoenen manjaren m/v aan praktische ervaring op het gebied van beveiliging rond. Helaas wordt dit enorme kennispotentieel maar matig gebruikt. De meeste beveiligingsspecialisten werken hoofdzakelijk voor hun eigen werk- of opdrachtgever. Toch is er over het algemeen best bereidheid om op verzoek kennis te delen. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging gaat dit met ingang van dit jaar stimuleren. Negen topspecialisten, waaronder drie Securitymanagers van het Jaar, zullen zich inzetten om de beschikbare kennis op beveiligingsgebied voor de maatschappij te ontsluiten. Een belangrijke partner is de Coördinator Bewaken & Beveiligen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Predictive profiling in de praktijk (deel 2)
Soms is eenvoudig te zien dat iemand iets crimineels van plan is. Maar zeer ernstige misdaden worden in de regel door ‘professionals’ gepleegd, die in de voorbereidende fase van hun daad goed in staat zijn om niet de aandacht op zich te vestigen. Door bepaalde prikkels te verspreiden, kunnen veiligheidsmedewerkers deze personen het gevoel geven dat zij ontdekt zijn. Dit heeft in bijna alle gevallen bepaald gedrag tot gevolg dat gesignaleerd kan worden, waarop direct actie kan worden genomen om het aanstaande incident te vermijden.