Branchenorm veiligheidsaspecten automatische blusinstallaties geactualiseerd

VEBON-NOVB heeft de branchenorm ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), Brandblus en brandpreventie installaties’ geactualiseerd naar aanleiding van verschillende praktijksituaties die het wereldnieuws haalden. Deze ervaringen zijn nu meegenomen in de vierde editie van de norm.

De branchenorm, opgesteld door VEBON-NOVB, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. De norm is een praktisch naslagwerk voor de facility manager. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de branchenorm minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen.

Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen P-bladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt aantal Arbo-Informatie bladen (AI-bladen). Sinds die datum zijn de P-bladen voor Halon, CO2 en inerte blusgassen vervallen verklaard. Omdat er toch behoefte bleek aan informatie over veilige arbeidsomstandigheden, heeft de VEBON-sectie ‘Speciale Blusinstallaties’, mede op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 de branchenorm voor blusinstallaties opgesteld met informatie over inerte blusgassen, chemische blusgassen en koolstofdioxide.

In de tweede druk (2007) vond een revisie plaats en werden tevens richtlijnen toegevoegd voor High Expansion blusschuiminstallaties en blusinstallaties gebaseerd op droge aërosol techniek; de inhoud van deze branchenorm is afgestemd op de van toepassing zijnde Arbobeleidsregels. In de derde druk (2015) is de branchenorm wederom geactualiseerd naar de laatste stand van norm- en regelgeving en is de brandbeveiligingsoplossing door middel van zuurstofverlaginginstallaties toegevoegd. In de nieuwe vierde druk (2017) is de branchenorm geactualiseerd naar aanleiding van een aantal grote branden wereldwijd.

De herziene versie is te downloaden via de website van de VEBON-NOVB.