Modernisering centraal in principeakkoord cao Beveiliging

De Vereniging Beveiligingsorganisatie Nederland (VBe NL) heeft met De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Beveiliging met een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. Het bereikte resultaat wordt positief aan de leden voorgelegd.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen de partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowd management en reguliere beveiliging steeds kleiner worden. Daarom is er een nieuw algemeen cao-deel opgesteld die op alle werknemers van toepassing is. Essentiële verschillen zijn ondergebracht in een deel crowd management (onder andere evenementen- en horecabeveiliging, verkeersregelaars, basishulpverlening) en een deel reguliere beveiliging (onder andere mobiele surveillance, object- en luchthavenbeveiliging). Deze verschillen zijn fors teruggebracht ten opzichte van de bestaande cao. Verkeersregelaars maken ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.

Verder zijn zoveel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren gestimuleerd. De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de MKB-bedrijfsetting van de beveiliging en crowd management meer kansen. De positie van de werknemer wordt verder versterkt met meer ruimte voor het uitoefenen van hun vak en investeren in kwaliteit.

Partijen hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4 procent in 2018. De tabellonen in de crowd management gaan zelfs met 5 procent omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5 procent. In 2018 willen cao-partijen werknemers meer raadplegen bij de cao en de inzet van de cao-onderhandelingen. Dit wordt de komende tijd nog nader uitgewerkt. Zowel De Unie als VBe NL vinden de cao-resultaten evenwichtig en recht doen aan de inzet van beide partijen. Leon Vincken, onderhandelaar namens VBe NL: “De cao biedt aan de ene kant meer ruimte aan ondernemerschap zonder overregulering en biedt werknemers ruimte en regie voor het uitoefenen van het beveiligingsvak en overleg op bedrijfsniveau.”

VBe NL vertegenwoordigt tachtig bedrijven met circa vijfduizend werknemers.