CIBV heeft licentie voor UPD’s met CCV-keurmerk

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid (CIBV) hebben een licentieovereenkomst getekend voor de certificatie van het uitgangspuntendocument (UPD) brandbeveiliging. Dit betekent dat de CIBV bedrijven die uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opstellen mogen beoordelen volgens het CCV-certificatieschema.

Als de CIBV tevreden is over de opgestelde uitgangspuntendocumenten en de opstellers aan de eisen van het CCV-certificatieschema voldoen, mogen ze het CCV-keurmerk gebruiken. Ook worden ze vermeld op hetccv.nl/vakman.

Een keuze voor een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk is een keuze voor vakmanschap. Het document voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Tevens houdt het rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals het bevoegd gezag en verzekeraars. De CIBV controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten en gaat na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn.